L’art ur­bà i el gra­fit es­tan d’ani­ver­sa­ri

EL PRO­JEC­TE MURS LLIURES-WALLSPOT CE­LE­BRA CINC ANYS AMB UNA EX­PO­SI­CIÓ RETROSPECTIVA

La Vanguardia - Què Fem - - ARTS - L. ANTÚNEZ

Cinc anys en­re­re, les lleis i or­de­nan­ces res­tric­ti­ves so­bre l’art ur­bà i el gra­fit a la ciutat de Bar­ce­lo­na mar­ca­ven el dia a dia dels ar­tis­tes ur­bans. No ho te­ni­en fà­cil, i en aquest con­text va néi­xer el pro­jec­te Murs Lliures, que, de la mà de Marc Gar­cia i Ro­ger Pous, els seus fun­da­dors, re­cu­pe­ra­va al­guns murs de la ciutat, en què sem­pre hi ha­via ha­gut art ur­bà de qu­a­li­tat, amb la vo­lun­tat de ges­ti­o­nar-los com a espais le­gals de cre­a­ció.

Mal­grat les re­ti­cèn­ci­es dels sec­tors més pu­ris­tes de l’art ur­bà, el pro­jec­te va ti­rar en­da­vant, i al llarg d’aquests cinc anys aques­ta pla­ta­for­ma ha per­mès a més de 3.400 ar­tis­tes, tant no­vells com re­co­ne­guts en el sec­tor, pin­tar els seus mu­rals amb to­tal lli­ber­tat en di­fe­rents espais de Bar­ce­lo­na: el Parc de les Tres Xe­me­ne­ies, el car­rer Agri­cul­tu­ra, al car­rer Sel­va de Mar, etc. Una ma­ne­ra no­va de con­ce­bre l’art al car­rer que tam­bé han es­tès –ara amb el nom de Wallspot– a al­tres pa­ï­sos com Su­ïs­sa, Ho­lan­da, Por­tu­gal, Su­è­cia i Mè­xic.

Un bon ani­ver­sa­ri

Per ce­le­brar el seu cin­què ani­ver­sa­ri i fer una mi­ca de pano­rà­mi­ca del pro­jec­te, ara or­ga­nit­zen una ex­po­si­ció retrospectiva al Cen­tre Cul­tu­ral Al­ba­re­da, en què es po­dran veu­re fo­to­gra­fi­es i obres d’ar­tis­tes ha­bi­tu­als als murs de Wallspot, i en què no fal­ten noms con­so­li­dats com Pez, Xu­pet Ne­gre, Txemy i Marina Cap­de­vi­la, en­tre d’al­tres. Coin­ci­dint amb la inau­gu­ra­ció de la mos­tra, el prò­xim di­jous 1 de fe­brer (19 ho­res) es fa­rà una xer­ra­da en què par­ti­ci­pa­ran al­guns dels ges­tors cul­tu­rals que han for­mat part de l’equip de Murs Lliures-Wallspot al llarg d’aquests anys.

Per ar­ro­do­nir aquest ani­ver­sa­ri, el diu­men­ge 4 de fe­brer, al Parc de les Tres Xe­me­ne­ies –un es­pai sim­bò­lic per als res­pon­sa­bles de Wallspot, ja que hi ha els pri­mers murs que van for­mar part del pro­jec­te– s’hi ce­le­bra­rà l’es­de­ve­ni­ment Hit the Wall, que con­gre­ga­rà una vin­te­na d’ar­tis­tes ur­bans que pin­ta­ran en di­rec­te, acom­pa­nyats de la mú­si­ca de Go­red Go­red i DJ Jum (d’11 a 19 ho­res).

MURS LLIURES

CEN­TRE CUL­TU­RAL AL­BA­RE­DA. C/ D’AL­BA­RE­DA, 22. BAR­CE­LO­NA. DATA: DE L’1 AL 24 DE FE­BRER. DE DL. A DV., DE 9.15 A 13.45H I DE 16.15 A 21.45H; DS., DE 16.15 A 21.45H.

• PREU: GRATUÏT. Wallspot.org

Un ar­tis­ta ur­bà pin­ta en un dels murs ges­ti­o­nats per Wallspot a Bar­ce­lo­na.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.