Li­te­ra­tu­ra per a pri­mers lec­tors

EL FLIC PRO­PO­SA JOCS I TA­LLERS PER ALS MÉS PETITS EN DI­FE­RENTS ESPAIS DE BAR­CE­LO­NA

La Vanguardia - Què Fem - - NENS - P. MAURELL

Fins al 4 de fe­brer es ce­le­bra a Bar­ce­lo­na el FLIC, 8è Fes­ti­val de Li­te­ra­tu­ra i Arts In­fan­til i Ju­ve­nil, a di­fe­rents espais de la ciutat, amb més d’una vin­te­na de pro­pos­tes ar­tís­ti­ques que es pre­sen­ten amb el tí­tol

Mit­jan­çant ac­ti­vi­tats per a nens i ne­nes de fins a 12 anys, el FLIC pro­po­sa que us en­din­seu en un món ple de mà­gia al Mer­cat de les Flors el prò­xim 27 de ge­ner. Hi po­dreu veu­re re­ga de po­e­sia, vi­su­al, sen­se història ni ar­gu­ments. Una obra de 30 minuts, que us dei­xa­rà em­ba­da­lits. Di­ver­sió i aven­tu­ra L’en­de­mà, al Mu­seu Na­ci­o­nal d’Art de Ca­ta­lu­nya po­dreu pro­var les

de 10 a 14 ho­res, amb 10 pro­pos­tes de joc i un es­pec­ta­cle de circ. Al MNAC us con­vi­den a fo­to­gra­fi­ar his­tò­ri­es, di­ver­tir-vos amb els jocs de cer­ca per tro­bar cai­xes ama­ga­des amb sor­pre­ses a les sa­les del mu­seu, o ex­pe­ri­men­tar les tèc­ni­ques del ka­mis­hi­bai i el teatre d’om­bres. Tam­bé po­dreu fer bo­de­gons li­te­ra­ris i es­col­tar com so­na un lli­bre men­tre el lle­giu, en­tre al­tres pro­pos­tes.

A més, si us acos­teu al MNAC, veu­reu un ho­me en­vol­tat de pa­lla. Es trac­ta d’En­và, l’es­pec­ta­cle de circ con­tem­po­ra­ni en què du­es per­so­nes di­va­guen so­bre les pe­cu­li­a­ri­tats de les re­la­ci­ons hu­ma­nes a tra­vés del mo­vi­ment, l’equi­li­bri, l’es­pai i l’hu­mor, en­tre 250 kg de pa­lla.

El cap de setmana del 3 i el 4 de fe­brer, el FLIC con­ti­nua al Mac­ba amb sis ta­llers, un de li­te­ra­tu­ra, de Jaume Co­pons; un al­tre de veus ima­gi­nà­ri­es, amb La­ia Es­truch, i

un ta­ller de dan­sa amb Pe­re Fau­ra. I el 4 de fe­brer és el torn dels Fli­quets, al Born CCM, una pro­pos­ta di­ver­ti­da per­què els més petits des­co­brei­xin els lli­bres a tra­vés dels sen­tits.

FOTO: T. PÉREZ-MAR­TÍN

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.