Cons­truc­tors d’iglús per un dia

LES CASETES TÍPIQUES DELS INUITS S’HAN POPULARITZAT ALS PI­RI­NEUS GRÀ­CI­ES A L’AS­SO­CI­A­CIÓ SEN­SE ÀNIM DE LUCRE OHMAMIGLÚ, QUE OR­GA­NIT­ZA CLAS­SES DE QUA­TRE A SIS HO­RES ELS DISSABTES

La Vanguardia - Què Fem - - NEU - ELISABETH ESPORRÍN • Oh­ma­mi­glu.cat

A imat­ge i sem­blan­ça dels inuits –els petits po­bles nò­ma­des de les re­gi­ons àr­ti­ques–, la construcció d’un iglú ha ar­ri­bat fins a les co­mar­ques pi­ri­nen­ques. Es trac­ta d’una ca­se­ta o re­fu­gi en for­ma de mit­ja llu­na que, cons­tru­ï­da úni­ca­ment amb neu, do­na l’op­ció de re­fu­gi­ar-se de les tem­pes­tes i pas­sar l’hi­vern.

Pro­te­gits del vent

Sem­bla im­pos­si­ble, però és cert. I és que el po­der ca­lo­rí­fic dels iglús no dei­xa in­di­fe­rent a nin­gú. El fet de ro­man­dre a l’interior d’un ha­bi­ta­cle d’aques­tes ca­rac­te­rís­ti­ques fa que la tem­pe­ra­tu­ra no bai­xi per so­ta dels ze­ro graus. La si­tu­a­ció a l’ai­xo­pluc del vent, jun­ta­ment amb la ca­lor cor­po­ral, ens per­met com­ba­tre la cli­ma­to­lo­gia ex­tre­ma.

A més, la neu a l’interior blo­que­ja el fred i atra­pa l’es­cal­for del cos. Un aï­lla­ment que ar­ri­ba grà­ci­es a la construcció amb neu com­pri­mi­da, que aju­da igual­ment a dei­xar el fred ar­ran de ter­ra. De fet, els es­qui­mals ai­xe­quen les se­ves casetes amb més d’un ni­vell i dor­men a les parts més al­tes d’aques­tes. Cal dir que fins i tot in­cor­po­ren una fo­gue­ra per in­cre­men­tar la tem­pe­ra­tu­ra am­bi­ent interior. I per es­trany que sem­bli, el gel no s’ar­ri­ba a fon­dre, a cau­sa de la in­cle­mèn­cia de la tem­pe­ra­tu­ra a l’ex­te­ri­or.

La construcció d’iglús

Les pe­ti­tes i sò­li­des al­de­es blan­ques ja es po­den cons­truir a aques­tes la­ti­tuds. De la mà d’Ohmamiglú, l’As­so­ci­a­ció de Cons­truc­tors d’Iglús de Ca­ta­lu­nya pro­mou la construcció po­pu­lar i l’aprofitament dels iglús com una activitat hi­ver­nal po­pu­lar, sen­zi­lla, ecològica i aus­te­ra. Es trac­ta d’una en­ti­tat sen­se ànim de lucre que desen­vo­lu­pa i en­se­nya les tas­ques al vol­tant de la construcció d’aquests, in­clo­ent-hi la per­noc­ta­ció. Pau Valls, fun­da­dor de l’as­so­ci­a­ció, ex­pli­ca que “l’ela­bo­ra­ció de les casetes dels inuits és més sen­zi­lla del que sem­bla”. És per ai­xò que l’en­ti­tat or­ga­nit­za, ca­da dis­sab­te, ma­ti­nals de pràc­ti­ques als vol­tants d’es­ta­ci­ons d’es­quí dels Pi­ri­neus i Pre­pi­ri­neus. “La neu que es fa ser­vir és prem­sa­da, amb els peus o amb la mà­qui­na tre­pit­ja­neu de les pis­tes d’es­quí. I els blocs es tre­uen amb l’ajut d’una pa­la i es ta­llen amb una serra”, afe­geix.

Les clas­ses du­ren en­tre qua­tre i sis ho­res i els alum­nes hi apre­nen a fer el seu pro­pi iglú: una ca­se­ta blan­ca, ori­en­ta­da a l’ai­xo­pluc del vent, amb una so­la por­ta d’entrada i una ober­tu­ra al sos­tre per as­se­gu­rar la ven­ti­la­ció. “Els alum­nes apre­nen a col·lo­car les pe­ces de neu ben en­cai­xa­des les unes amb les al­tres per evi­tar que es ple­guin com un joc de car­tes”, pros­se­gueix en Pau.

La construcció d’iglús

Cal dir que un iglú ben mun­tat pot aguan­tar fins i tot la caiguda d’una allau de neu. “Si ha ne­vat abans de la clas­se pràc­ti­ca, cal re­ti­rar la pri­me­ra capa de neu fins a acon­se­guir que la de so­ta tin­gui més con­sis­tèn­cia”, ex­pli­ca Valls. “El que es­tà com­pro­vat és que els alum­nes ar­ri­ben a cons­truir el seu pro­pi iglú en tan sols un dis­sab­te al ma­tí”, con­clou l’ex­pre­si­dent i for­ma­dor d’Ohmamiglú.

Les ma­ti­nals de pràc­ti­ques tenen lloc en es­ta­ci­ons com la Mo­li­na, Vall de Nú­ria, Or­di­no, Puy­mo­rens, Port del Com­te… Una dis­trac­ció que ca­da setmana fa les de­lí­ci­es d’es­col­tes, cen­tres cí­vics i fa­mí­li­es amb nens i ne­nes petits.

A més, l’activitat no es pa­ga; els alum­nes tan sols par­ti­ci­pen en les des­pe­ses de la for­ma­ció. Els fu­turs cons­truc­tors d’iglús no­més han d’anar-hi mo­ti­vats i por­tar un cal­çat ade­quat per a la con­fec­ció de la ca­se­ta blan­ca. Una activitat que con­clou amb un ape­ri­tiu fi­nal i be­gu­da ca­len­ta per als as­sis­tents.

L’AS­SO­CI­A­CIÓ DE CONS­TRUC­TORS D’IGLÚS DE CA­TA­LU­NYA PRO­MOU LA CONSTRUCCIÓ PO­PU­LAR I L’APROFITAMENT DELS IGLÚS COM UNA ACTIVITAT SEN­ZI­LLA I ECOLÒGICA

A les co­mar­ques pi­ri­nen­ques tam­bé és pos­si­ble cons­truir un iglú amb les prò­pi­es mans.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.