DI­ME­CRES, 18 D’ABRIL. BARTS, 21H.

La Vanguardia - Què Fem - - NEWS -

És una de les ra­pe­res més co­tit­za­des del con­ti­nent sud-ame­ri­cà. La ri­ma­do­ra xi­le­na, però, ha aban­do­nat (mo­men­tà­ni­a­ment) el hip­hop per em­bar­car-se en Ro­ja y ne­gro: can­ci­o­nes de amor y desa­mor. Acom­pa­nya­da dels gui­tar­ris­tes de jazz Rai­mun­do San­tan­der i Ra­mi­ro Du­ran, Tijoux ex­po­sa en aquest es­pec­ta­cle la se­va vi­sió dels seus te­mes fa­vo­rits d’ar­tis­tes com Víc­tor Ja­ra, Vi­o­le­ta Par­ra i Chi­co Bu­ar­te.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.