La ca­sa male­ï­da

GAI­RE­BÉ 40 ANYS DES­PRÉS DEL FILM ORI­GI­NAL, FRANCK KHAL­FOUN PRO­PO­SA UNA ACTUALITZACIÓ DE LA SA­GA DE TER­ROR AMITY­VI­LLE

La Vanguardia - Què Fem - - CINEMA - E. ROS

La ca­sa si­tu­a­da al 112 d’Oce­an Ave­nue, a la po­bla­ció d’Amity­vi­lle, al com­tat de Suf­folk (No­va York), es va fer fa­mo­sa ar­reu quan la prem­sa nord-ame­ri­ca­na es va fer res­sò d’un fet es­fe­re­ï­dor: el 14 de no­vem­bre del 1974, el jo­ve Ro­nald DeFeo, Jr. va as­sas­si­nar amb un fu­sell to­ta la se­va fa­mí­lia (els pa­res i qua­tre ger­mans) men­tre dor­mia. L’any se­güent s’hi van ins­ta­llar una al­tra fa­mí­lia, els Lutz, però només s’hi van que­dar 28 di­es. Els fu­ga­ços in­qui­lins van as­se­gu­rar que ve­ien vi­si­ons i sen­ti­en veus, en­tre al­tres con­fes­si­ons in­qui­e­tants; i uns de­mo­nò­legs van cer­ti­fi­car que hi ha­via una en­ti­tat malè­fi­ca ano­me­na­da Jo­die que vol­ta­va per la ca­sa.

La for­ja de la lle­gen­da

re­cur­rent per a di­ver­ses cin­tes d’ex­plo­ta­ció, di­ri­gi­des per ci­ne­as­tes de cul­te de la sè­rie B com Da­mi­a­no Da­mi­a­ni o per ar­te­sans ex­pe­ri­men­tats en to­ta me­na de re­gis­tres com el sem­pre efi­caç Ric­hard Fleisc­her.

Un mi­te de sè­rie B

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.