Màs­ca­res per re­bre el rei

PER SA­BER-NE MÉS

La Vanguardia - Què Fem - - OCI BARCELONA -

El tret de sor­ti­da de les ac­ti­vi­tats fes­ti­ves es do­na­rà el prò­xim di­jous 8 de fe­brer, a la pla­ça Sant Jau­me, amb l’Arribo del rei del Carnaval. A par­tir de les 18 ho­res, l’es­pec­ta­cle

Tò­til To­cat­de­la­la, or­ga­nit­zat pels Co­me­di­ants, re­par­ti­rà màs­ca­res de set co­lors (un per ca­das­cun dels set am­bai­xa­dors dels ex­ces­sos: lu­xú­ria, ira, en­ve­ja, etc.) als as­sis­tents. Quan tot­hom llu­ei­xi la se­va màs­ca­ra, el rei fa­rà en­tra­da acom­pa­nyat de la se­va or­ques­tra re­ial i, com a no­ve­tat, d’una da­ma mis­te­ri­o­sa que can­ta­rà amb ell el ban de Carnaval. Des­prés, els ge­gants vells i tots els as­sis­tents es­teu con­vi­dats a ba­llar a la pla­ça.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.