i tam­bé

La Vanguardia - Què Fem - - NEWS -

GAS­TRO­NO­MIA DEL MÓN Apren­dre a fer sus­hi en un ho­tel

L’ho­tel Fair­mont Rey Ju­an Carlos I or­ga­nit­za, fins al mes d’abril, di­ver­sos ta­llers gas­tro­nò­mics de te­mà­ti­ques va­ri­a­des i pen­sants per a tots els pú­blics. Aquest dis­sab­te, de 17.30 a 19 h, po­dreu apun­tar-vos al de Cui­na asi­à­ti­ca: ta­ller de sus­hi, que per­met des­co­brir tèc­ni­ques, in­gre­di­ents i sa­bors d’ori­gen asi­à­tic amb la sus­hi màs­ter Li. Com­ple­ten l’ofer­ta els ta­llers Per als pe­tits xefs de la ca­sa (17/2 i 27/4), Els se­crets del ca­va (2/3), Cho­co­la­te Lo­vers (17/3) i Re­bos­te­ria àrab (14/4).

TA­LLERS GAS­TRO­NÒ­MICS. HO­TEL FAIR­MONT REY JU­AN CARLOS I. AVIN­GU­DA DI­A­GO­NAL, 661-671. LES PLA­CES SÓN LIMITADES. Fair­mont.com

NITS DE MÚ­SI­CA I CO­PES Os­tres d’ex­cel·lèn­cia to­ta la set­ma­na

De di­marts a dis­sab­te, el lobby de l’ho­tel Omm ofe­reix una pro­pos­ta ide­al per des­con­nec­tar des­prés de la fei­na. Mú­si­ca en viu de vuit a deu del ves­pre, per acos­tar les veus d’ar­tis­tes com Gi­gi McFar­la­ne, Les­sus o Lex­ter. A més, ca­da dia, de 13 a 15.30 h i de 19.30 a 22.30 h, el Ro­ca Bar obre la bar­ra d’os­tres Amé­lie per po­der gau­dir de les que di­uen que són les mi­llors os­tres del món.

AC­TU­A­CI­ONS EN VIU I OS­TRES AMÉ­LIE. HO­TEL OMM. CAR­RER ROSSELLÓ, 265. HO­RA­RI: DE DI­MARTS A DIS­SAB­TE , A PAR­TIR DE LES 20H. Ho­te­lomm.com

UN VE­HI­CLE PER A TOT­HOM Una vin­te­na d’ex­po­si­tors a Llei­da

Aques­ta tar­da s’inau­gu­ra la 21a edi­ció de Llei­daO­ca­sió, amb la par­ti­ci­pa­ció de 29 ex­po­si­tors i fins a 550 ve­hi­cles de pri­me­res mar­ques en ven­da, de gam­mes i preus va­ri­ats, per­fec­ta­ment re­vi­sats i amb fa­ci­li­tats de fi­nan­ça­ment. Amb una su­per­fí­cie d’ex­po­si­ció de 5.960 m2, Llei­daO­ca­sió aple­ga una àm­plia ex­po­si­ció de tu­ris­mes, ve­hi­cles in­dus­tri­als, ve­hi­cles 4×4 i au­to­ca­ra­va­nes, a més d’equi­pa­ments per a ve­hi­cles. Com a no­ve­tat, en­guany se sor­te­ja­rà una as­se­gu­ran­ça de vi­da en­tre els vi­si­tants.

LLEI­DAO­CA­SIÓ. PAVELLONS 3 I 4 DE FI­RA DE LLEI­DA. DEL 2 AL 4/2. DE 10 A 14 H I DE 16 A 20H. EN­TRA­DA GRATUÏTA. Fi­ra­de­llei­da.com

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.