Més es­tre­nes

La Vanguardia - Què Fem - - PANTALLES -

ALTERED CARBON

Net­flix es­tre­na avui l’adap­ta­ció en for­ma de sè­rie de la no­vel·la de Ric­hard K. Mor­gan que es­pe­cu­la amb la idea d’un món on l’és­ser hu­mà pot fer una cò­pia di­gi­tal de la se­va cons­ci­èn­cia i tras­lla­dar-la a un al­tre cos i, per tant, viu­re eter­na­ment. En aquest con­text, un ex­mi­li­tar que in­ter­pre­ta Jo­el Kin­na­man ( The Ki­lling) ha d’in­ves­ti­gar el cas d’un mi­li­o­na­ri que creu que ha es­tat as­sas­si­nat. La fic­ció té una es­tè­ti­ca clara­ment ins­pi­ra­da en Bla­de Run­ner i un pri­mer epi­so­di di­ri­git per Mi­guel Sa­poch­nik (cone­gut per Ga­me of Th­ro­nes).

HEAVIES TENDRES

El 33 es­tre­na aquest diu­men­ge la no­va sè­rie de Ju­an­jo Sáez, cone­gut a la te­le­vi­sió per ser el cre­a­dor d’Ar­ròs co­vat. En aques­ta no­va aven­tu­ra ani­ma­da, ti­tu­la­da Heavies Tendres, s’ex­pli­ca l’ado­les­cèn­cia de dos amics que, als anys no­ran­ta, tro­ben en el he­avy me­tal i els mons fan­tàs­tics que des­ple­ga la se­va ima­gi­ne­ria un re­fu­gi dels seus pro­ble­mes fa­mi­li­ars. La sè­rie, au­to­bi­o­grà­fi­ca, trac­ta amb sen­tit de l’hu­mor els ex­ces­sos d’aques­ta mú­si­ca i al­ho­ra nar­ra el pas a la vi­da adul­ta dels pro­ta­go­nis­tes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.