Plats que sur­ten de l’òr­bi­ta

JON GI­RAL­DO I JAIME LI­E­BER­MAN PRO­PO­SEN UN MARIDATGE AMB DOM PÉRIGNON A L’SPO­O­NIK CLUB

La Vanguardia - Què Fem - - R - ANNA TOR­RENTS

Un pe­tit sa­tèl·lit que surt de l’òr­bi­ta és una de les pri­me­res imat­ges que ve­nen al cap qu­an ve­iem el nom de Spo­o­nik (en rus, tam­bé sig­ni­fi­ca

un subs­tan­tiu que al­ho­ra ju­ga amb el fet de ser I, de fet, l’ex­pe­ri­èn­cia que ofe­rei­xen els xefs i com­panys de vi­at­ge Jon Gi­ral­do i Jaime Li­e­ber­man –tant a la casa par­ti­cu­lar d’en Jon, de què par­lem avui, com al res­tau­rant co­man­dat pel Jaime al car­rer de Ber­tran– és re­al­ment úni­ca. So­bre­tot per­què va més en­llà del gust dels in­gre­di­ents per con­ver­tir-se en una sor­pre­sa per a l’oï­da, el tac­te i la vis­ta. I que ens fa pen­sar en allò que l’ex­pert en psi­co­lo­gia ex­pe­ri­men­tal Char­les Spen­ce rei­vin­di­ca com a gas­tro­fí­si­ca. És a dir, l’es­tu­di de com es pot al­te­rar el gust dels ali­ments amb ele­ments ex­terns a aquests. Una casa ober­ta al pú­blic L’es­pai de l’Spo­o­nik Club és el d’una casa par­ti­cu­lar en què ca­ben una vin­te­na de per­so­nes. Emo­ci­o­nats, sor­pre­sos o en­cu­ri­o­sits, els vi­si­tants sur­ten d’aques­ta ex­pe­ri­èn­cia sen­so­ri­al amb ga­nes de par­lar-ne. Al cap i a la fi, és amb el bo­ca-ore­lla com aquest pro­jec­te en un prin­ci­pi clan­des­tí ha ad­qui­rit re­nom i dis­tin­ci­ons (re­cent­ment, el Pre­mi Na­ci­o­nal d’Hos­ta­le­ria i In­no­va­ció 2017) fins a con­ver­tir-se en un re­fe­rent que sem­pre sor­prèn. Ara ho fan amb un nou me­nú de­gus­ta­ció de vuit plats pen­sat per ma­ri­dar amb el mi­llor xam­pany del món, Dom Pérignon. I que in­clou tres de les se­ves va­ri­e­tats: el Vin­ta­ge 2009, el Ro­sé 2005 i la se­va anya­da re­cent, el P2 2000 (tots, ela­bo­rats ex­clu­si­va­ment amb ra­ïm grand cru). Unió de for­ces de pri­mer ni­vell. La cui­na més creativa El nou me­nú es ba­sa en una fu­sió de cui­nes ame­ri­ca­nes –en Jon és co­lom­bià i en Jaime me­xi­cà– amb al­guns apunts me­di­ter­ra­nis. Són ra­di­cals en l’ori­gen, i ho de­mos­tren tre­ba­llant amb in­gre­di­ents com l’her­ba guas­ca, els co­qui­tos del Bra­sil, la plan­ta hua­ca­tay, l’ac­hi­o­te i una ex­cel·lent fa­va de ca­cau por­ta­da di­rec­ta­ment del po­ble Min­ca (que tri­tu­ren, fer­men­ten i tor­ren, per aca­bar con­ver­tint-la en ge­lat). Sa­bors an­dins, ca­ri­benys i de l’eix ca­fe­ter que es­tem poc acos­tu­mats a tro­bar a la ciu­tat.

Tam­bé des­ta­quen en les se­ves pro­pos­tes ela­bo­ra­ci­ons com la ma­io­ne­sa ca­so­la­na de gewürz­tra­mi­ner (fer­men­ta­da per ells ma­tei­xos amb aquest ra­ïm), la cre­ma d’al­vo­cat (que no és gua­ca­mo­le) i el ta­mal de xo­co­la­ta, una atre­vi­da rein­ter­pre­ta­ció d’un clàs­sic que aban­do­na el sa­lat per ser només dolç. Pro­ta­go­nis­tes poc ha­bi­tu­als El so­par es con­ver­teix, d’aques­ta ma­ne­ra, en to­ta una lli­çó de cui­na creativa lla­ti­no­a­me­ri­ca­na i en una opor­tu­ni­tat per aug­men­tar el va­lor d’in­gre­di­ents hu­mils. Com el me­ra­ve­llós plat de pa­pa amb ca­vi­ar be­lu­ga i do­ble cre­ma, on la pa­ta­ta és l’au­tèn­ti­ca pro­ta­go­nis­ta, o l’em­pa­na­da d’aji­a­co, pos­si­ble­ment la so­pa co­lom­bi­a­na més po­pu­lar.

La tro­ba­da tam­bé ins­tru­eix en es­tè­ti­ca: només cal fi­xar­se en la vai­xe­lla (fan­tàs­tics gots de Mu­ra­no), on tro­bem plats ca­da ve­ga­da més am­plis i co­berts que van can­vi­ant de co­lor i que pe­sen ca­da ve­ga­da menys. Per sa­ber-ne el mo­tiu, l’hau­reu de pre­gun­tar al Jon, mes­tre de la con­ver­sa i de la fau­la i pro­pi­e­ta­ri de tot ti­pus d’obres d’art que s’ex­po­sen a les pa­rets de la casa. Men­tre us ho ex­pli­qui, pot­ser, sen­ti­reu de fons me­lo­di­es com o to­ca­des en di­rec­te. Al cap i a la fi, la vos­tra oï­da tam­bé ha vin­gut a pas­sar-s’ho bé.

SPO­O­NIK CLUB

PL. LESSEPS, S/N. ME­TRO: LESSEPS (L3). TEL.: 648 085 209. HORARI: DI­VEN­DRES I DIS­SAB­TE, 21H (NO TE­NEN HO­RA DE TAN­CA­MENT). CAL FER RE­SER­VA PRÈ­VIA. ME­NÚ DE­GUS­TA­CIÓ: 180 EU­ROS.

EL RES­TAU­RANT S’UBICA A LA CASA DEL XEF JON GI­RAL­DO, QUE ENS CON­VI­DA A DES­CO­BRIR ELS SA­BORS DE LA CUI­NA CREATIVA LLA­TI­NO­A­ME­RI­CA­NA

FO­TO: DA­VID EGUI

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.