NENS

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

Els ro­bots i la se­va re­la­ció amb els hu­mans o les se­ves uti­li­tats més re­lle­vants i di­ver­ti­des for­men part d’una mos­tra que es pot vi­si­tar a Cos­moCai­xa Bar­ce­lo­na.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.