RESTAURANT

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

Si us agra­da l’Em­por­dà, pen­seu en un es­pai aco­lli­dor per po­der-vos re­la­xar, gau­dir del men­jar i vi­si­tar la zo­na. És la pro­pos­ta del restaurant i ho­tel gas­tro­nò­mic Mo­lí de l’Es­ca­la.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.