Tot un pro­fes­si­o­nal

La Vanguardia - Què Fem - - C C EMA -

PER SABER-NE MÉS

Amb 56 anys, Tom Crui­se con­ti­nua man­te­nint el ca­ris­ma de sem­pre, la se­va au­ra d’es­tre­lla i, so­bre­tot, la gran pro­fes­si­o­na­li­tat i la re­cer­ca de ve­ra­ci­tat en allò que fa, que el por­ta a fer au­tèn­ti­ques bo­ge­ri­es, es­pe­ci­al­ment a Mi­si­ón: Im­po­si­ble. Pen­jar-se d’una mun­ta­nya, llan­çar-se des d’un edi­fi­ci, pen­jar-se del gra­ta­cels més alt del món o d’un avió en ple vol. En­ca­ra que la pro­fes­si­o­na­li­tat, de ve­ga­des, té un preu: en aquest cas, en for­ma de tren­ca­ment de tur­mell, quan vo­lia sal­tar d’un edi­fi­ci a un al­tre. Però, mal­grat tot, va vo­ler aca­bar l’es­ce­na, que ha que­dat a la pel·lí­cu­la. Des­prés te­nim Tom Crui­se, un ti­tà que es des­viu per vo­ler do­nar la mà­xi­ma ver­sem­blan­ça al que ve­iem en pan­ta­lla i que es con­ver­teix en el wwwww

DIR.: CH­RIS­TOP­HER MCQU­AR­RIE. GÈ­NE­RE: AC­CIÓ. INTÈRPRETS: TOM CRUI­SE, HENRY CAVILL, REBECCA FERGUSON, SIMON PEGG, VING RHAMES, ALEC BALDWIN, SEAN HARRIS. PA­ÍS: EUA. ANY: 2018. DUR.: 147 MIN.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.