Vells cone­guts

AGNÈS JAOUI I JEAN-PIERRE BACRI ES RETROBEN EN UNA CO­MÈ­DIA AGREDOLÇA QUE OFEREIX UN AGUT RETRAT SOCIAL DEL NOSTRE PRE­SENT

La Vanguardia - Què Fem - - C C EMA - ENRIC ROS

En­ca­ra que des dels anys vui­tan­ta tre­ba­lla­ven ple­gats com a ac­tors i lli­bre­tis­tes, Agnès Jaoui i Jean-Pierre Bacri van as­so­lir la po­pu­la­ri­tat en­tre els afi­ci­o­nats al cinema fran­cès ar­ran de l’èxit de la bri­llant co­mè­dia mu­si­cal On con­naît la chan­son (1997). L’as­so­ci­a­ció amb Alain Res­nais – per a qui tam­bé ha­vi­en es­crit Smoking/No Smoking (1993)– va afa­vo­rir el de­but de Jaoui en la di­rec­ció, un cop més, en com­pli­ci­tat amb Bacri.

Films no­ta­bles com Per a tots els gus­tos (2000) i Com una imat­ge (2004) van re­ve­lar uns au­tors amb una ha­bi­li­tat es­pe­ci­al per a la sà­ti­ra de cos­tums i l’ob­ser­va­ció social. Amb el temps, el seu cinema ha re­bai­xat les am­bi­ci­ons ar­tís­ti­ques. Mal­grat tot, Jaoui i Bacri con­ti­nu­en sent un re­fe­rent de co­mè­dia agredolça i irò­ni­ca. Lle­nos de vi­da su­po­sa el re­tro­ba­ment de la pa­re­lla ar­tís­ti­ca (i ex­pa­re­lla sen­ti­men­tal) en la fes­ta d’inau­gu­ra­ció de la no­va ca­sa d’una pro­duc­to­ra te­le­vi­si­va; un ar­gu­ment que man­té al­guns punts de con­tac­te amb C’est la vie (2017), co­mè­dia in­ter­pre­ta­da per Bacri.

Ci­nis­me i ide­a­lis­me

L’ac­tor es po­sa ara en la pell de Cas­tro, un pre­sen­ta­dor es­tre­lla amb una per­ru­ca ri­dí­cu­la que es re­sis­teix a afron­tar el seu cre­pus­cle re­fu­gi­ant-se en una postu­ra cí­ni­ca vi­tal; Jaoui, per la se­va ban­da, dó­na vi­da a l’Hé­lè­ne, l’ex de Cas­tro, que, a di­fe­rèn­cia d’ell, mi­ra de pre­ser­var els va­lors ide­a­lis­tes de la jo­ven­tut.

El film se sos­té en la quí­mi­ca en­tre tots dos ac­tors, però tam­bé ex­pan­deix la mi­ra­da so­bre al­tres per­so­nat­ges, amb una cà­me­ra ob­ser­va­do­ra que ac­tua com si fos un con­vi­dat més. El guió de Bacri i Jaoui in­cor­po­ra, a més, al­gu­nes pre­o­cu­pa­ci­ons con­tem­po­rà­ni­es: la no­va cul­tu­ra de l’èxit de la ge­ne­ra­ció YouTu­be o la sen­sa­ció d’as­set­ja­ment que pro­vo­ca l’om­ni­pre­sèn­cia dels te­lè­fons mò­bils. El film op­ta per una vi­sió me­lan­cò­li­ca, que de­fuig les ri­a­lla­des en fa­vor de la in­tros­pec­ció i l’apunt sub­til. El re­sul­tat és ir­re­gu­lar, lluny dels bons temps de Com una imat­ge, però per­met re­cu­pe­rar a rà­fe­gues el ta­lent del du­et.

LLE­NOS DE VI­DA

www ww

DIR.: AGNÈS JAOUI. GÈ­NE­RE: CO­MÈ­DIA DRAMÀTICA. INT.: AGNÈS JAOUI, JEANPIERRE BACRI, LÉA DRUCKER, KÉVIN AZAÏS, NINA MEURISSE, SARAH SUCO, HÉLÉNA NOGUERRA. PA­ÍS: FRAN­ÇA. ANY: 2018. DUR.: 98 MINUTS.

La fes­ta, que els tor­na a reu­nir, fa­rà que es qües­ti­o­nin cer­tes co­ses.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.