Les di­fi­cul­tats de l’amor

YOUTU­BE ESTRENA LA SÈ­RIE SIDEWIPED, UNA CO­MÈ­DIA ROMÀNTICA SO­BRE TRO­BAR L’AMOR EN L’ERA DE LES APLICACIONS QUE ÉS LA SE­VA NO­VA INCORPORACIÓ AL SERVEI PREMIUM

La Vanguardia - Què Fem - - NTALLP P E - TONI DE LA TORRE

Lli­gar és més fà­cil i més com­pli­cat que mai. Aques­ta és la idea que hi ha al dar­re­re de la sè­rie Si­deswi­ped, una no­va co­mè­dia romàntica ori­gi­nal de YouTu­be que té com a pro­ta­go­nis­ta una do­na que es lliu­ra a les aplicacions de lli­gar com una ma­ne­ra de sac­se­jar la se­va vi­da romàntica. I és que, se­gons el pa­rer de les se­ves ami­gues, l’Oli­via sem­pre diu que no a les pro­pos­tes que té dels ho­mes que l’en­vol­ten i hau­ria de co­men­çar a dir que sí. Ai­xí és com la in­tro­du­ei­xen en una apli­ca­ció per lli­gar. Des­prés de te­nir con­ne­xi­ons i fer match amb 252 per­fils di­fe­rents, de­ci­deix que tin­drà una ci­ta amb tots. Aquest és el punt de par­ti­da d’una sè­rie que vol re­tra­tar com és la re­cer­ca de l’amor en el mo­ment ac­tu­al, en què, apa­rent­ment, hi ha més fa­ci­li­tats que mai per conèi­xer mol­tes per­so­nes. L’aju­da que ofereix la tec­no­lo­gia por­ta la pro­ta­go­nis­ta a una bo­ge­ria desen­fre­na­da i un punt frí­vo­la, co­men­tant ca­das­cu­na de les se­ves ci­tes amb les ami­gues (i la ma­re, que s’in­cor­po­ra a

La sè­rie re­mar­ca les di­fi­cul­tats per te­nir una con­ne­xió hu­ma­na a l’ho­ra de tro­bar pa­re­lla per mit­jà d’una apli­ca­ció. l’aven­tu­ra des­prés de que­dar ví­dua). Ima­gi­neu-vos les sol­te­res de Se­xe a No­va York amb Tin­der... So­bre­do­si de ci­tes

Si­deswi­ped vol con­nec­tar amb una ge­ne­ra­ció acos­tu­ma­da a anar ins­pec­ci­o­nant el mer­cat amo­rós des de la pan­ta­lla del te­lè­fon mò­bil. És co- he­rent amb la pla­ta­for­ma on es pot veu­re la sè­rie, ja que els usu­a­ris de YouTu­be fà­cil­ment es­ta­ran fa­mi­li­a­rit­zats amb aques­tes aplicacions. Al ma­teix temps, i pot­ser en una cer­ta con­tra­dic­ció, la sè­rie as­se­nya­la les di­fi­cul­tats per cons­truir una con­ne­xió hu­ma­na prou sig­ni­fi­ca­ti­va per­què om­pli. L’Oli­via va d’ho­me en ho­me, de llit en llit, fins que ar­ri­ba a una fre­dor exis­ten­ci­al que la por­ta­rà a aban­do­nar l’apli­ca­ció i bus­car l’amor per ca­mins clàs­sics, de ma­ne­ra que la sè­rie aca­ba fent un gir cap a la co­mè­dia romàntica més con­ven­ci­o­nal. Sem­bla que la co­cre­a­do­ra de la sè­rie, Carly Craig, que tam­bé n’és la pro­ta­go­nis­ta, ens

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.