+ es­tre­nes

La Vanguardia - Què Fem - - T TE TR -

FILOCTETES

I per do­nar el Grec per aca­bat, què mi­llor que fer-ho amb tot un clàs­sic de la tra­gè­dia gre­ga? I amb un d’aquells que no es dei­xen veu­re amb fa­ci­li­tat, mal­grat trac­tar-se d’una de les set úni­ques obres de Sò­fo­cles que han ar­ri­bat fins als nos­tres di­es. Men­tre Èdip o An­tí­go­na ens vi­si­ten amb re­la­ti­va fre­qüèn­cia, a Filoctetes el te­nim for­ça obli­dat. Però és que aquest sem­bla ser pre­ci­sa­ment el seu des­tí, i d’ai­xò ve a par­lar tam­bé l’obra: de la fa­ci­li­tat amb la qual ens obli­dem fins i tot dels he­rois més pre­uats quan han dei­xat de ser-nos útils. Filoctetes ana­va ca­mí cap a Tro­ia per par­ti­ci­par ac­ti­va­ment en el set­ge de la ciu­tat quan va te­nir la des­grà­cia de ser mos­se­gat per una serp. I, ve­ient-lo tan mal­fe­rit i dei­xant anar uns crits capa­ços de des­mo­ra­lit­zar les tro­pes, els seus com­panys d’ar­mes (en­tre ells, el ma­teix Ulis­ses) el van aban­do­nar a l’illa de Lem­nos. I ara, quan han pas­sat gai­re­bé deu anys, re­sul­ta que els ora­cles afir­men que no­més la se­va pre­sèn­cia pot fer que Tro­ia cai­gui d’una ve­ga­da: cal­drà, doncs, anar a bus­car l’he­roi dei­xat de la mà dels déus, a veu­re si l’ani­men a tor­nar a la llui­ta. DE SÒ­FO­CLES. DIR.: AN­TO­NIO SIMÓN. INT.: PEDRO CASABLANC, FÉLIX GÓMEZ, PE­PE VIYUELA, SAMUEL VIYUELA. LLOC: TEATRE GREC. PG. DE SAN­TA MADRONA, 36. ME­TRO: PO­BLE SEC (L3). TEL.: 933 161 000. 31/7. HORARI: 22H. PREU: 15-30€. Fes­ti­val­grec.bar­ce­lo­na

Casablanc, Samuel Viyuela, Gómez i Pe­pe Viyuela.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.