As­sa­jant un as­sas­si­nat

La Vanguardia - Què Fem - - T TE TR - RAMON OLIVER

Si l’any pas­sat vau veu­re al Lliu­re de Grà­cia Fi­ve Easy Pi­e­ces, de­veu re­cor­dar que en aquell es­pec­ta­cle Mi­lo Rau fe­ia que un grup de nens es­ce­ni­fi­ques­sin gai­re­bé com si es trac­tés d’una fun­ció in­fan­til la his­tò­ria de Marc Du­troux, el pe­dò­fil i as­sas­sí de cri­a­tu­res que va sac­se­jar la so­ci­e­tat bel­ga amb els seus crims. I si vau veu­re, al Grec de fa uns quants es­tius, Ha­te Ra­dio, de­veu re­cor­dar, tam­bé, la for­ma com Rau ens fi­ca­va en un es­tu­di ra­di­o­fò­nic per tal de se­guir fil per ran­da els mis­sat­ges re­als d’odi que els lo­cu­tors llan­ça­ven en­tre tema mu­si­cal i tema mu­si­cal, tot con­vi­dant la po­bla­ció a pren­dre part ac­ti­va en el ge­no­ci­di de tut­sis que om­plia Ru­an­da de ca­dà­vers. Aquí te­niu du­es mos­tres con­tun­dents del que Mi­lo Rau en­tén com a teatre po­lí­tic. Per al cre­a­dor de The Ci­vil Wars, el teatre po­lí­tic no és pas aquell que om­ple el cap dels es­pec­ta­dors amb con­sig­nes tran­quil·lit­za­do­res o de­nún­ci­es pre­vi­si­bles po­lí­ti­ca­ment cor­rec­tes. Per a aquest sen­sa­ci­o­nal cre­a­dor su­ís, el teatre po­lí­tic és aquell que, tot par­tint d’un ex­tens tre­ball de do­cu­men­ta­ció, es qües­ti­o­na tant la ma­ne­ra com tots ple­gats re­ac­ci­o­nem da­vant de fets que són plens de sig­ni­fi­ca­ció po­lí­ti­ca, com el llen­guat­ge es­cè­nic que cal bus­car per trans­me­tre acu­ra­da­ment aquest grau d’im­pli­ca­ció. I d’aquests qües­ti­o­na­ments par­teix el ci­cle His­tò­rie( s) del teatre, el pri­mer lliu­ra­ment del qual ens por­ta­rà a as­sis­tir a la re­cons­truc­ció de l’as­sas­si­nat del jo­ve Ih­sa­ne Jar­fi, que va te­nir lloc l’any 2012 a la ciu­tat de Li­e­ja. Jar­fi era gai i mu­sul­mà: du­es ra­ons de pes per po­sar a mil les pul­si­ons cri­mi­nals de qual­se­vol ei­xe­le­brat ho­mò­fob i xe­nò­fob. Tot i ai­xí, ni aques­tes ra­ons ex­pli­quen el com­po­nent al­ta­ment ir­ra­ci­o­nal de l’ab­sur­da mort sen­se sen­tit de Jar­fi, a la qual

L’ASSAIG. HIS­TÒ­RIE(S) DEL TEATRE

Rau s’acos­ta te­nint molt pre­sents, tam­bé, els me­ca­nis­mes que tro­bem a les grans tra­gè­di­es de fic­ció que for­men part es­sen­ci­al de la his­tò­ria del teatre. Po­dem ex­pli­car el que li va pas­sar a aquest noi fent ser­vir els ma­tei­xos re­cur­sos que fem ser­vir quan re­vi­vim la tra­gè­dia de Ham­let? I, per cert, tam­bé el cè­le­bre prín­cep de Di­na­mar­ca fa una apa­ri­ció al prò­leg de l’es­pec­ta­cle, al llarg del qual se’ns pre­sen­ta Tom Ad­ji­bi, l’ac­tor en­car­re­gat de fer el pa­per de Jar­fi. Lluny d’in­ten­tar que ens obli­dem que dar­re­re el per­so­nat­ge hi ha un in­tèr­pret per tal de cre­ar aque­lla me­na d’iden­ti­fi­ca­ció so­bre la qual se sus­ten­ten les re­pre­sen­ta­ci­ons te­a­trals, Rau vol que tin­guem ben pre­sent la na­tu­ra­le­sa del joc es­cè­nic. I, mal­grat tot, tam­bé vol que la vi­o­lèn­cia de la qual se­rem tes­ti­mo­nis ens pro­vo­qui un trà­gic cal­fred. DE MI­LO RAU. INTERNATIONAL INSTITUTE OF POLITICAL MURDER. INT.: SA­RA DE BOSSCHERE, SUZY COCCO, SEBASTIEN FOUCAULT, FABIEN LEENDERS, JOHAN LEYSEN, TOM ADIBI. LLOC: TEATRE LLIU­RE MONTJUÏC. PG. DE SAN­TA MADRONA, 40. ME­TRO: PO­BLE SEC (L3). TEL.: 932 892 770. 29 I 30/7. HORARI: 20.30H. PREU: 25€. Te­a­tre­lliu­re.cat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.