Mai no ca­mi­na­ràs tot sol

EL GREC I DA­NI­EL ANGLÉS ENS CONVIDEN A L’ESTRENA BARCELONINA EN VERSIÓ CON­CERT D’UN CLÀS­SIC EN­TRE ELS CLÀS­SICS DEL TEATRE MU­SI­CAL

La Vanguardia - Què Fem - - T TE TR - R. OLIVER

Fem la pro­va. Les per­so­nes que vau as­sis­tir, fa uns me­sos, a la re­pre­sen­ta­ció de l’ex­cel·lent mun­tat­ge So­pa de po­llas­tre amb or­di de­veu re­cor­dar que, a la dar­re­ra es­ce­na de l’obra, vam po­der es­col­tar un pe­tit frag­ment del cè­le­bre i pre­ci­ós tema mu­si­cal You’ll Ne­ver Walk Alo­ne. La pre­gun­ta és: sa­brí­eu dir-me d’on ha sor­tit aques­ta can­çó tan po­pu­lar? És clar –di­reu, rà­pid, molts i mol­tes–, és l’him­ne del Li­ver­po­ol, adop­tat des­prés per al­tres equips que tam­bé se l’han fet seu! Doncs, no. Més en­llà del seu poste­ri­or i molt di­vul­gat ús fut­bo­lís­tic, re­sul­ta que You’ll Ne­ver Walk Alo­ne és, per da­munt de tot, un dels te­mes més com­mo­ve­dors d’un dels mu­si­cals més ex­tra­or­di­na­ris (si m’ho pre­gun­teu, us di­ré que un dels que me­rei­xen fi­gu­rar al top ten) de la his­tò­ria d’aquest gè­ne­re.

El ge­ni de Rod­gers & Ham­mers­tein

Ins­pi­ra­da en una pe­ça te­a­tral de l’au­tor hon­ga­rès Fe­renc Molnárc – Lli­om; Car­lo­ta Su­bi­rós la va di­ri­gir a la Sa­la Beckett–, Ca­rou­sel va ser, l’any 1945, el se­gon es­pec­ta­cle que va cre­ar el tàn­dem for­mat pel mú­sic Ric­hard Rod­gers i el lle­tris­ta i lli­bre­tis­ta Oscar Ham­mers­tein II, des­prés de l’èxit acla­pa­ra­dor ob­tin­gut amb Ok­la­ho­ma! I va sig­ni­fi­car un pas de­ci­siu en la con­so­li­da­ció del mu­si­cal com a gè­ne­re capaç d’abor­dar els ar­gu­ments més se­ri­o­sos (no­més us di­ré que a Ca­rou­sel hi tro­ba­reu mal­trac­ta­ments do­mès­tics, trà­gics fets de­lic­tius i su­ï­ci­dis, fi­cats en una tra­ma en la qual que­da­rà de­mos­trat –ai­xò sí– que el cel sem­pre et dó­na una se­go­na opor­tu­ni­tat), po­ten­ci­ant al mà­xim la fun­ció te­a­tral d’unes can­çons del tot in­te­gra­des en la pro­gres­sió dramàtica de l’obra. Aquí te­niu com a mos­tra l’ex­tra­or­di­na­ri tema So­li­lo­qui, que ens can­ta en Billy in­ter­pre­tat per Mi­quel Fernández, i que can­via tres cops la me­lo­dia dins de la ma­tei­xa can­çó.

CA­ROU­SEL

DE ROD­GERS & HAM­MERS­TEIN. DIR.: DA­NI­EL ANGLÉS. DIR. MU­SI­CAL: XAVIER TORRAS. INT.: MI­QUEL FERNÁNDEZ, NINA, ANNA MOLINER, IVAN LABANDA, DIANA ROIG. COR AULES. OR­QUES­TRA POPS SYMPHONY. LLOC: TEATRE GREC. PG. DE SAN­TA MADRONA, 36. ME­TRO: PO­BLE SEC (L3). TEL. 933 161 000. 28 I 29/7. HORARI: 22H. PREU: 15-30 €. Fes­ti­val­grec.bar­ce­lo­na

Anna Moliner, Ivan Labanda, Mi­quel Fernández i Diana Roig pu­gen al Ca­rou­sel.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.