Lla­tins a la bra­va

GRANS NOMS DE LA MÚSICA LLA­TI­NA SE CITEN ALS FES­TI­VALS DE CAP ROIG I DE POR­TA FER­RA­DA

La Vanguardia - Què Fem - - MMÚSICA - ORIOL RODRÍGUEZ

Aquests di­es, la Cos­ta Bra­va es re­ve­la com el nostre epi­cen­tre mu­si­cal, amb una de les set­ma­nes més atra­fe­ga­des dels fes­ti­vals de Cap Roig i de la Por­ta Fer­ra­da. Els prò­xims di­es, pas­sa­ran per Ca­le­lla de Pa­la­fru­gell noms com An­to­nio Oroz­co, Maná, Ja­ra­be de Pa­lo i Ju­a­nes. Ru­bén Bla­des, Ca­e­ta­no Ve­lo­so i Es­to­pa, en­tre d’al­tres, se­ran els pro­ta­go­nis­tes del car­tell de la Por­ta Fer­ra­da.

Cap Roig

An­to­nio Oroz­co ini­cia, aquest ves­pre, una setmana de mar­cat ac­cent lla­tí al Fes­ti­val de Cap Roig. Amb to­tes les en­tra­des ex­hau­ri­des, el can­tant de l’Hos­pi­ta­let ofe­ri­rà un con­cert an­to­lò­gic en què re­viu­rà la se­va molt ex­ten­sa llis­ta d’èxits, un re­per­to­ri on no fal­ta­ran tí­tols com Di­me

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.