Els ro­bots pre­nen Cos­moCai­xa

L’EX­PO­SI­CIÓ RO­BOTS. ELS HU­MANS I LES MÀQUINES ENS SUBMERGEIX EN UN VI­AT­GE AL PAS­SAT I AL FUTUR D’AQUESTS GINYS

La Vanguardia - Què Fem - - NENN S - PILAR MAURELL

Cos­moCai­xa us con­vi­da a des­co­brir els se­crets dels ro­bots amb vi­si­tes guia­des fa­mi­li­ars a la se­va no­va ex­po­si­ció, Ro­bots. Els hu­mans i les màquines, per a nens i ne­nes a par­tir de vuit anys. Sa­breu com eren els pri­mers ginys i les ei­nes sen­zi­lles que van dis­se­nyar les ci­vi­lit­za­ci­ons pri­mi­ti­ves, i re­pas­sa­reu els fets de la in­dus­tri­a­lit­za­ció, als se­gles i quan les màquines es van anar fent més com­ple­xes. A més, sa­bí­eu que el ter­me ro­bot va néi­xer a l’èpo­ca me­di­e­val? Com­panys de fei­na?

Al Cos­moCai­xa co­nei­xe­reu la his­tò­ria de Ge­or­ge De­vol, que el 1954 va re­gis­trar als Es­tats Units una pa­tent per a un braç me­cà­nic pro­gra­ma­ble i per ai­xò se’l con­si­de­ra l’in­ven­tor del ro­bot in­dus­tri­al. A més, hi tro­ba­reu l’Ada i en Char­les, uns ro­bots hu­ma­noi­des que us guia­ran per l’ex­po­si­ció. Tam­bé po­dreu po­sar a pro­va la vos­tra agi­li­tat men­tal ju­gant amb ro­bots al tres

Cos­moCai­xa mos­tra l’evo­lu­ció dels ro­bots al llarg dels anys i es plan­te­ja quin en se­rà el futur. en rat­lla o al me­mory. I fins i tot tin­dreu una con­ver­sa amb una plan­ta grà­ci­es a la in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al! L’ex­po­si­ció re­pas­sa to­tes les fei­nes que fan els ro­bots per nos­al­tres i com en són d’im­por­tants, per exem­ple, en el cas d’un des­as­tre na­tu­ral o per des­co­brir pla­ne­tes llu­nyans. Tam­bé us aju­da­rà a re­fle­xi­o­nar so­bre l’evo­lu­ció d’aques- tes màquines i en el munt de ro­bots que te­nim al vol­tant: na­no­ro­bots que ex­plo­ren el cos hu­mà per di­agnos­ti­car malal­ti­es, cot­xes au­to­mà­tics, te­lè­fons in­tel·li­gents, or­di­na­dors, tau­le­tes…

I és que la ro­bò­ti­ca im­preg­na to­tes les fa­ce­tes de la vi­da ac­tu­al i és més ne­ces­sà­ria que mai. Fins i tot ja ve­iem com els ro­bots co­men­cen a ser com­panys de la vi­da quo­ti­di­a­na. A les llars, els hos­pi­tals i els cen­tres d’as­sis­tèn­cia, les màquines man­te­nen un con­tac­te cada ve­ga­da més es­tret amb els hu­mans. Com hi con­viu­rem? Com se­ran els ro­bots del futur? Ar­ri­ba­rem a fu­si­o­nar-nos amb les màquines? I els an­droi­des?

Un munt de pre­gun­tes per re­sol­dre en una vi­si­ta guia­da en fa­mí­lia que us con­vi­da­rà a ima­gi­nar-vos el futur.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.