Agen­da

La Vanguardia - Què Fem - - NENN S -

LA SARGANTANETA DE SANTOS

A Car­les Santos li agra­da­va molt ju­gar. Per ai­xò ara els nens i les ne­nes po­den en­trar en el món po­è­tic, sur­re­a­lis­ta i mu­si­cal d’aquest ar­tis­ta amb l’es­pec­ta­cle To­ca­ti­co-To­ca­tà. La his­tò­ria co­men­ça a la Sargantaneta, un giny molt pe­cu­li­ar, una bar­re­ja de bar­ca i pi­a­no que es trans­for­ma i que és l’inici i el fi­nal de tot el que pas­sa a l’es­ce­na­ri. Con­vi­dats per un sin­gu­lar ho­me peix, viu­reu una nit de pes­ca al Me­di­ter­ra­ni molt es­pe­ci­al, a bord d’aques­ta em­bar­ca­ció. Un es­pec­ta­cle ple de mà­gia que vol ser un ho­me­nat­ge a aquest cre­a­dor genial. TO­CA­TI­CO-TO­CA­TÀ

MER­CAT DE LES FLORS. LLEIDA, 59 (SANTS-MONTJUÏC). DA­TES I HORARIS: 27 I 28 DE JU­LI­OL, A LES 17 I A LES 18.30H. PREU: 12€.

• EN GAU­DÍ US FA­RÀ DE GUIA

Us agra­da­ria conèi­xer la Ca­sa Bat­lló acom­pa­nyats de l’ar­qui­tec­te que la va con­ce­bre? Cada diu­men­ge, Antoni Gau­dí us con­vi­da a pas­se­jar per una de les se­ves obres més sin­gu­lars, cons­tru­ï­da l’any 1877 i que el de Reus va re­for­mar en­tre el 1904 i el 1906. El ma­teix Gau­dí o la se­nyo­ra Ra­mo­ne­ta, la cri­a­da de la fa­mí­lia, us guia­ran per la ca­sa men­tre us ex­pli­quen els se­crets i les anèc­do­tes de la cons­truc­ció i de la vi­da di­à­ria de la bur­ge­sia de prin­ci­pis del se­gle xx.

VI­SI­TA TEATRALITZADA

A LA CA­SA BAT­LLÓ

CA­SA BAT­LLÓ. PG. DE GRÀ­CIA, 43 (EIXAMPLE). DA­TES I HORARIS: DIUMENGES FINS AL 26 D’AGOST, A LES 17H. PREU: ENTRADA GENERAL 3€. MENORS DE 7 ANYS, GRATUÏT.

• QUÈ HI HA DAR­RE­RE DEL TAURÓ?

Se­gur que ja heu anat a l’Aquà­ri­um de Bar­ce­lo­na, però heu in­ten­tat fer al­gu­na ve­ga­da el seu joc de pis­tes? Si ho pro­veu, des­co­bri­reu al­gu­nes de les cu­ri­o­si­tats dels di­fe­rents és­sers que s’ama­guen als seus grans aqua­ris. Per par­ti­ci­par-hi, no­més cal que acon­se­guiu el full del joc de pis­tes, per po­der re­sol­dre to­tes les pre­gun­tes que us fa­ran so­bre els ha­bi­tants sub­ma­rins du­rant la vos­tra vi­si­ta. Una ma­ne­ra di­fe­rent de vi­si­tar aques­ta gran ins­tal·la­ció i apren­dre men­tre ju­gueu. Us atre­viu amb el rep­te?

JOC DE PIS­TES A L’AQUÀ­RI­UM AQUÀ­RI­UM. MOLL ESPANYA, 7 (CIU­TAT VELLA). DA­TES I HORARIS: CADA DIA, DE 9.30 A 21H. PREU: ACTIVITAT GRATUÏTA AMB L’ENTRADA.

20% DE DESCOMPTE

En­tra­das­de­van­guar­dia.com

LET’S ROCK’N’ROLL

Que el rock no té edat i que es por­ta a la sang ja ho sa­bí­em. Ho de­mos­tra any re­re any el Po­ble Es­pa­nyol, que pro­gra­ma una sè­rie de con­certs per gau­dir amb els més pe­tits dels hits de tots els temps amb ban­des tri­but. Aquest diu­men­ge és el torn de Me­ta­lli­ca i Qu­e­en. Sons po­tents i te­mes clàs­sics per a una tar­da de xa­fo­gor. Nens i adults gau­di­reu de va­lent can­tant i ba­llant els te­mes més po­pu­lars d’aquest gè­ne­re que con­ti­nua en­tu­si­as­mant les no­ves ge­ne­ra­ci­ons.

ROCK EN FA­MÍ­LIA

PO­BLE ES­PA­NYOL. AV. DE FRANCESC FERRER I GUÀRDIA, 13 (SANTS-MONTJUÏC). DA­TES I HORARIS: DIU­MEN­GE 29 DE JU­LI­OL, A LES 20H. PREU: ADULT, 12€, NENS, 10€.

20% DE DESCOMPTE

En­tra­das­de­van­guar­dia.com

PIRATES A LA VISTA

A Sant Pe­re de Ro­des en­ca­ra hi ha pirates i cor­sa­ris. Els co­nei­xe­reu amb una vi­si­ta guia­da on us ex­pli­ca­ran les lle­gen­des que es van cre­ar al vol­tant d’aquests per­so­nat­ges que sa­que­ja­ven el Cap de Creus i que es fe­ien dir Cor de Pe­dra i Bar­ba-ros­sa. Amb l’activitat Pirates i cor­sa­ris a Sant Pe­re de Ro­des, des­co­bri­reu les històries re­als dels sa­que­jos i la del ma­teix mo­nes­tir, si­tu­at en un lloc pri­vi­le­gi­at per al­bi­rar les pos­si­bles ame­na­ces vin­gu­des del mar. Es­teu pre­pa­rats per a l’aven­tu­ra? PIRATES I COR­SA­RIS A

SANT PE­RE DE RO­DES

MO­NES­TIR DE SANT PE­RE DE RO­DES. CA­MÍ DEL MO­NES­TIR, S/N. EL PORT DE LA SELVA. DA­TES I HORARIS: DI­MARTS I DI­VEN­DRES D’AGOST, A LES 20.15H. PREUS: 10€ ADULTS I 6€ NENS.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.