Grà­cia i Sants es­cal­fen mo­tors

A L'AGOST ARRIBEN DU­ES DE LES FES­TES MAJORS MÉS PO­PU­LARS DE BAR­CE­LO­NA

La Vanguardia - Què Fem - - CI BARCELONA -

Du­es de les fes­tes majors més es­pe­ra­des de la ciu­tat, amb per­mís de La Mer­cè, ja fa di­es que es pre­pa­ren per ofe­rir-vos una se­go­na quin­ze­na d’agost d’allò més ani­ma­da. Els pro­gra­mes de fes­tes en­ca­ra no s’han pu­bli­cat, però po­dem co­men­çar a fer bo­ca amb al­guns dels ac­tes des­ta­cats.

Pri­me­ra pa­ra­da: Grà­cia

Ma­jor, la Cer­ca­vi­la de Cul­tu­ra Po­pu­lar, la plan­ta­da de les fi­gu­res fes­ti­ves, el lliu­ra­ment de pre­mis del Con­curs de Car­rers Gu­ar­nits, el cor­re­foc i les ta­ba­la­des, i, evi­dent­ment, gau­dir d’in­fi­ni­tat de con­certs i balls.

Fi de fes­ta: Sants

Tam­bé s’en­ga­la­nen una quin­ze­na de car­rers a Sants, del 18 al 26 d’agost, i pre­pa­ren àpats po­pu­lars, con­certs i ta­llers in­fan­tils. No hi fal­ta­ran ac­tes tra­di­ci­o­nals com la cer­ca­vi­la de fes­ta ma­jor, el ball de ge­gants, el pre­gó, la ba­lla­da de sar­da­nes i el lliu­ra­ment de pre­mis del Con­curs de Gu­ar­ni­ment de Car­rers. Un al­tre clàs­sic: la nit de con­certs al Parc de l’Espanya In­dus­tri­al, en­guany amb Hi­ma­la­ia i Ani­mal.

A més, els Cas­te­llers de Sants han pre­pa­rat una ex­ten­sa pro­gra­ma­ció per a aquests di­es, amb ac­tu­a­ci­ons cas­te­lle­res, evi­dent­ment, però tam­bé amb ver­muts mu­si­cals, es­pec­ta­cles de car­rer, jocs de tau­la i molts con­certs.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.