Montjuïc al ves­pre

MÚSICA AL CAS­TELL ELS DIUMENGES D’AGOST

La Vanguardia - Què Fem - - CI BARCELONA -

Des de prin­ci­pi de ju­li­ol, cada diu­men­ge al ves­pre, el cas­tell de Montjuïc es dei­xa se­duir per la música grà­ci­es al ci­cle Ves­pres d’Es­tiu. En un am­bi­ent re­la­xat, amb vistes al mar i al port de la ciu­tat, s’ofe­rei­xen, de 19 a 22h, con­certs gra­tu­ïts de bos­sa no­va, jazz, pop, di­xi­e­land, soul, etc.

Qua­tre diumenges

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.