VES­PRES D’ES­TIU

La Vanguardia - Què Fem - - CI BARCELONA -

A l’agost, el ci­cle ha pro­gra­mat les ac­tu­a­ci­ons de Da­nae & Go­lo, que fu­si­o­nen pop i soul en com­po­si­ci­ons prò­pi­es i ver­si­ons (5/8); la jo­ve can­tau­to­ra Sa­ra Ter­ra­za, que, des­prés pas­sar pel pro­gra­ma Oh Happy Day, ha ini­ci­at car­re­ra en so­li­ta­ri (12/8); la can­tant i pi­a­nis­ta Mer­cè de la Fu­en­te (19/8), i el quar­tet Sca­ra­mouc­he (26/8). Re­cor­deu que l’ac­cés al cas­tell és gratuït a par­tir de les 15h, i que s’ofereix un servei de bus llan­ça­do­ra gratuït a par­tir de les 21.30h. CAS­TELL DE MONTJUÏC. FINS AL 26/8. PREU: GRATUÏT. • Ajun­ta­ment. bar­ce­lo­na.cat/cas­tell­de­mont­juic

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.