FI­RATÀR­RE­GA

La Vanguardia - Què Fem - - MORITZ RECOMANA -

i per a tots els pú­blics, ba­sa­da en la me­mò­ria his­tò­ri­ca. La pe­ça re­sul­tant es re­pre­sen­ta­rà al se­tem­bre a Fi­raTàr­re­ga, di- ri­gi­da per l’ac­triu i dra­ma­tur­ga Me­li­na Pe­rey­ra. El 30 de ju­li­ol, po­dreu veu­re en pri­mí­cia el pri­mer es­pec­ta­cle de car­rer de EN DI­FE­RENTS ESPAIS DE LA CIU­TAT. FINS AL 9 D’AGOST. ENTRADA GRATUÏTA. • Fi­ra­tar­re­ga.cat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.