Rit­mes cà­lids i es­ti­uencs a La Ver­mu­te­ria

EL CI­CLE AIRA SONA OFEREIX CON­CERTS ÍNTIMS EN UN ES­PAI PRI­VI­LE­GI­AT, IDE­AL PER A LES NITS D’ES­TIU

La Vanguardia - Què Fem - - MORITZ RECOMANA -

L’es­pai La Ver­mu­te­ria d’Aira, al restaurant La Pe­ro­la, s’om­ple de música amb el ci­cle Aira Sona, dins els Con­certs Epidor. Cada dis­sab­te, a par­tir de les 23h, hi tro­ba­reu música tran­quil·la per­què gau­diu de les nits d’es­tiu en bona com­pa­nyia i en un en­torn pri­vi­le­gi­at. El dis­sab­te 28, la ban­da Big Band Jazz Trio us pro­po­sa un re­per­to­ri d’es­tàn­dards de jazz, amb Emi­li Be­le­ri­o­la, con­si­de­rat un dels mi­llors gui­tar­ris­tes del pa­ís. L’acom­pa­nya­ran Enric So­ler al con­tra­baix i J. Car­les So­ler a la gui­tar­ra.

El 4 d’agost, la gui­tar­ris­ta i can­tant d’Uru­guai re­si­dent al Maresme Mic­he­lle Clau­de por­ta­rà fins a La Ver­mu­te­ria d’Aira un re­per­to­ri del mi­llor pop i rock. Men­tre que el dis­sab­te se­güent, ar­ri­ba­rà des de Pi­ne­da de Mar Jordi Ju­li, un pi­a­nis­ta i can­tant ex­cep­ci­o­nal que us fa­rà re­cor­dar –i can­tar– els te­mes més clàs­sics del folk, el pop i el rock. Rit­mes cà­lids Ti­na & Joe, un du­et in­ter­na­ci­o­nal es­ta­blert a Sa­lou, so­na­rà el dia 18 d’agost. Un con­cert im­pres­cin­di­ble en què Ti­na Ma­sawi (Zim­bà­bue) po­sa­rà la veu, acom­pa­nya­da de la gui­tar­ra de Jo­sé An­to­nio. Un con­cert cà­lid i ele­gant per a una nit d’es­tiu per re­cor­dar. Els se­gui­ran, el dis­sab­te se­güent, An­gue & Her Hot Jazz Trio, amb un ho­me­nat­ge a les grans di­ves del jazz, com Bi­llie Ho­li­day, Di­nah Was­hing­ton i Ella Fitz­ge­rald, amb can­çons in­ter­pre­ta­des per Ro­cío An­gue i dos ex­po­nents de l’es­ce­na del jazz a Bar­ce­lo­na: Da­ve Mitc­hell, gui­tar­ra, i Pe­re Lo­ewe, con­tra­baix. Tan­ca­ran el ci­cle Aira Sona Laia Por­ta & Ar­ri­go To­ma­si, l’1 de se­tem­bre, amb un con­cert en què po­dreu es­col­tar els grans te­mes clàs­sics del jazz, can­tats per Laia Por­ta i amb Ar­ri­go To­ma­si al pi­a­no. Un ci­cle per gau­dir de la bona música amb una Moritz Epidor ben fresca a la mà.

El com­plex Aira, del que for­men part La Ver­mu­te­ria i La Pe­ro­la, comp­ta amb un parc d’aven­tu­ra amb ex­pe­ri­èn­ci­es com ti­ro­li­na, BTT i ru­tes en po­ni­es, en­tre d’al­tres.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.