Cui­na cre­a­ti­va d’ar­rel em­por­da­ne­sa

HIS­TÒ­RIA I INNOVACIÓ MARIDEN A LA PERFECCIÓ AL RESTAURANT I HO­TEL GAS­TRO­NÒ­MIC MO­LÍ DE L’ES­CA­LA

La Vanguardia - Què Fem - - R RESTAURANTS - LAIA ANTÚNEZ

Amor per la se­va ter­ra, l’Em­por­dà, és el que pro­fes­sa Jordi Ja­cas, el xef i pro­pi­e­ta­ri del restaurant i ho­tel gas­tro­nò­mic Mo­lí de l’Es­ca­la. La se­va his­tò­ria ve de llarg, quan el seu pa­re va obrir aquest restaurant en un an­tic mo­lí to­tal­ment re­ha­bi­li­tat, un edi­fi­ci amb molts se­gles d’his­tò­ria que ha­via pas­sat d’ex­plo­tar fa­ri­nes i ar­ros­sos a con­ver­tir-se, el 1895, en la pri­me­ra cen­tral elèc­tri­ca que do­na­va llum al po­ble de l’Es­ca­la.

Si­tu­at en una fin­ca enor­me i en­vol­tat de jardins –per­fec­tes per aco­llir ban­quets a l’ai­re lliu­re–, el restaurant ce­le­bra, el 2019, el vint-i-cin­què ani­ver­sa­ri. I ho fa ha­vent as­so­lit una per­so­na­li­tat molt ma­du­ra i un con­cep­te ben de­fi­nit: “Va néi­xer com un restaurant de pro­duc­te i de cui­na tra­di­ci­o­nal i en cap mo­ment hem per­dut aques­ta es­sèn­cia, però li anem apor­tant la me­va per­so­na­li­tat com a cui­ner, in­cor­po­rant-hi in­no­va­ci­ons de la cui­na ac­tu­al”, diu Ja­cas. I és que, abans d’aga­far les reg­nes del Mo­lí, pels volts de l’any 2000, ha­via pas­sat per fo­gons tan des­ta­cats com els de Jean Luc Fi­gue­ras i Fer­ran Adrià. “Som un restaurant gas­tro­nò­mic però molt re­a­lis­ta”, afe­geix. Al­ter­na­ti­ves per des­co­brir el Mo­lí Ai­xí, doncs, la se­va carta de­fen­sa la cui­na de pro­xi­mi­tat i de tem­po­ra­da, i per ai­xò no hi fal­ten pro­duc­tes com les gam­bes del Port de la Selva i de Pa­la­mós, els ca­la­mars de po­te­ra i, evi­dent­ment, les au­tòc­to­nes an­xo­ves de l’Es­ca­la. Hi ha ar­ròs, pas­ta, carn i peix, amb pro­pos­tes que so­nen tan bé com el gust que te­nen: ra­vi­o­lis ma­ri­ners amb lla­màn­tol i sí­pia, su­quet de peix i ter­ri­na de xai amb Cre­mós d’Al­ba i all ne­gre. “Som amants del pro­duc­te de pro­xi­mi­tat, ja que el fet de te­nir-lo a prop fa que el cone­guis mi­llor, però no som ex­tre­mis­tes. No tan­quem

El tur­bot és un dels pei­xos que for­men part de la pro­pos­ta gas­tro­nò­mi­ca del Mo­lí de l’Es­ca­la. la por­ta als pro­duc­tes que vé­nen de fo­ra, no vo­lem que cap ra­di­ca­li­tat ens li­mi­ti la cre­a­ti­vi­tat”, pun­tu­a­lit­za.

A ban­da de la carta, on van més forts és amb els me­nús, en te­nen tres i ca­das­cun pre­sen­ta una per­so­na­li­tat ben de­fi­ni­da. Si vo­leu re­ga­lar-vos un pla­er car­ní­vor, tri­eu el Me­nú Chu­le­tón, que té com a rei­na in­dis­cu­ti­ble la carn de va­ca vella pro­vi­nent del Pa­ís Basc. “És un pro­duc­te molt im­por­tant per a nos­al­tres, per­què du­rant anys vam te­nir una bra­se­ria dins de l’edi­fi­ci”, ex­pli­ca Ja­cas. Tot un ho­me­nat­ge gas­tro­nò­mic i un tri­but a la his­tò­ria del restaurant.

Si el que us in­teres­sa és ex­pe­ri­men­tar, sens dub­te, el Me­nú Un­plug­ged és l’op­ció es­ca­ient. “No és el més cre­a­tiu, ni el més tra­di­ci­o­nal, ni el més de pro­duc­te. És una pro­pos­ta desen­fa­da­da, que no se­gueix cap guió i que ex­pres­sa com ens sen­tim en aquell mo­ment”. L’in­te­gren du­es ta­pes i cinc plats per com­par­tir, que sem­pre són sor­pre­sa. Tam­poc no pre­ci­sen quins plats tro­ba­rem al me­nú de de­gus­ta­ció, tal com el de­fi­neix Ja­cas, “la nos­tra versió més dis­ci­pli­na­da i gas­tro­nò­mi­ca”. Aquí els que ma­nen són el pro­duc­te de qua­li­tat, la tèc­ni­ca i l’ex­pe­ri­èn­cia acu­mu­la­da. El pro­jec­te creix

Ara fa un any, i des­prés de re­ha­bi­li­tar una de les plan­tes de l’an­tic mo­lí, van in­cor­po­rar a aques­ta pre­ci­o­sa fin­ca un ho­tel, equi­pat amb cinc sui­tes i tres ha­bi­ta­ci­ons do­bles. Un es­pai aco­lli­dor, in­te­grat a la xar­xa Pe­tits Grans Ho­tels de Ca­ta­lu­nya, que es con­ver­teix en una ba­se mag­ní­fi­ca des d’on em­pren­dre ex­cur­si­ons a al­guns dels in­drets tu­rís­tics prin­ci­pals de la zo­na: les ru­ï­nes d’Em­pú­ri­es, el mo­nes­tir de Sant Pe­re de Ro­des o el Mu­seu Da­lí de Fi­gue­res. To­ta una ex­pe­ri­èn­cia amb ai­res em­por­da­ne­sos.

MO­LÍ DE L’ES­CA­LA

CAMP DELS PILANS, S/N. L’ES­CA­LA (ALT EM­POR­DÀ). DE DI­MARTS A DIS­SAB­TE, DE 13 A 16H I DE 20 A23H; DIU­MEN­GE, DE 13 A 16H. TEL.: 972 774 727. PREU MIT­JÀ: 40-60 €.

Mo­li­de­les­ca­la.com

Les an­xo­ves de l’Es­ca­la, sem­pre pre­sents en plats cre­a­tius.

L’ho­tel gas­tro­nò­mic és un es­pai molt aco­lli­dor.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.