2.

La Vanguardia - Què Fem - - R RESTAURANTS -

AL TAGLIO BCN

JORDI GIRONA, 6 (PEDRALBES). TEL.: 933 156 251. ME­TRO: PALAU RE­IAL I ZO­NA UNIVERSITÀRIA (L3). HORARI: DE DI­LLUNS A DI­VEN­DRES, DE 9 A 00H, I EL CAP DE SETMANA, DE 12.30 A 16H I DE 20 A 00H.

Al­ta­gli­obcn.com L’ita­lià Ales­san­dro Bo­nan­ni va obrir el 2014, amb la se­va do­na, Mò­ni­ca Rodríguez, aques­ta piz­ze­ria a to­car del mí­tic Frank­furt Pedralbes. Des de lla­vors, Al Taglio BCN s’ha con­ver­tit en un punt de tro­ba­da per als amants de la bona piz­za ita­li­a­na al tall, no­més cal veu­re com els cau la ba­va als es­tu­di­ants que la fre­qüen­ten. Po­deu tri­ar en­tre les més de vint piz­zes ar­te­sa­nes que fan cada dia, amb in­gre­di­ents fres­cos i amb una mas­sa de llar­ga fer­men­ta­ció. So­bre una ba­se de mas­sa ne­gra, la piz­za de to­mà­quet, moz­za­re­lla i bú­fa­la, amb to­mà­quets cherry, és una de les es­pe­ci­a­li­tats de la ca­sa. A més de les tra­di­ci­o­nals, la cre­a­ti­vi­tat dels piz­zers ita­li­ans hi té una fun­ció fo­na­men­tal, per­què cada dia en tro­ba­ràs qua­tre o cinc de no­ves. Tam­bé te­nen ama­ni­des, la­sa­nyes i postres ca­so­la­nes.

COMOLOCOMO PIZ­ZA AL CORTE

TARRAGONA, 103 (SANTS). TEL.: 932 894 283. ME­TRO: PLA­ÇA ESPANYA (L1, L3 I L8). HORARI: DE DI­LLUNS A DIS­SAB­TE, DE 12 A 23.30H. DIU­MEN­GE, DE 18.30 A 23.30H. El 2010, Dan­te De Mar­co, un ar­gen­tí d’orí­gens ita­li­ans, es va ins­tal·lar a to­car del Parc de Jo­an Mi­ró a ven­dre piz­zes a por­ci­ons, que no a pes. Una mas­sa de fer­men­ta­ció con­tro­la­da du­rant 72 ho­res, bai­xos con­tin­guts en sal, in­gre­di­ents fres­cos i un pro­duc­te fà­cil de di­ge­rir és la se­va re­cep­ta de l’èxit. Es­tà es­pe­ci­a­lit­zat en mas­ses in­te­grals i mul­ti­ce­re­als, to­tes ar­te­sa­nes. Les se­ves piz­zes ve­ge­tals són de­li­ci­o­ses, i la d’al­ber­gí­nia amb brie i ce­ba ca­ra­me­llit­za­da s’em­por­ta la me­da­lla d’or. La de pla­ta és per a la de cre­ma de car­bas­sa amb bo­lets i mor­ta­del·la, i la de bron­ze per a la fu­gaz­ze­ta, to­tal­ment de ce­ba, amb un trac­ta­ment molt su­au, moz­za­re­lla i for­mat­ge blau. Ah, i les em­pa­na­des tam­bé són molt re­co­ma­na­bles. Ja ve­ieu que men­jar i lle­par-se els dits a un preu molt eco­nò­mic en­ca­ra és pos­si­ble a Bar­ce­lo­na!

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.