1.

La Vanguardia - Què Fem - - R RESTAURANTS -

Po­sats a sor­tir de ca­sa amb aques­ta ca­lor, què mi­llor que as­sa­bo­rir piz­zes ela­bo­ra­des amb in­gre­di­ents fres­cos i de pri­me­ra qua­li­tat? Sa­bors clàs­sics o no­ves receptes que no ha­vi­es ima­gi­nat mai en una piz­za i que et sor­pren­dran. La piz­za a talls i a pes es­tà de mo­da, per­què et per­met tas­tar-ne de di­fe­rents sa­bors. Us pro­po­sem tres lo­cals on tro­bar les mi­llors.

LA FERMATA

CALVET, 1 (SANT GERVASI-GALVANY). TEL.: 933 158 402. ME­TRO: MUN­TA­NER (FGC) I HOSPITAL CLÍNIC (L5). HORARI: CADA DIA, DE 9 A 23H.• La­fer­ma­ta.es Van obrir el pri­mer lo­cal l’any 2013, al car­rer Ma­jor de Sarrià. Ara, des­prés d’as­sa­bo­rir l’èxit que han tin­gut les se­ves piz­zes a talls, i d’am­pli­ar ho­rit­zons al car­rer de Provença, te­nen el ter­cer lo­cal al car­rer Calvet. Quin és el se­cret de La Fermata?, us pre­gun­ta­reu. Són molts. En pri­mer lloc, la qua­li­tat i el sa­bor dels in­gre­di­ents fres­cos. Òb­vi­a­ment, el se­cret tam­bé és la mas­sa, i és que no no­més l’ela­bo­ren di­à­ri­a­ment amb fa­ri­nes bi­o­lò­gi­ques, si­nó que la dei­xen fer­men­tar 48 ho­res per­què si­gui lleu­ge­ra, fà­cil de di­ge­rir, crui­xent a la ba­se i es­pon­jo­sa al cen­tre. Les clàs­si­ques les fan bo­nís­si­mes, però, com a bon ad­dic­te que sóc, us re­co­ma­na­ria tas­tar un tros­set d’aques­tes qua­tre: la de pa­ta­ta i tò­fo­na, la de ce­ba ca­ra­mel·lit­za­da, la bu­fa­li­na i la de gor­gon­zo­la i pera. I, si no us agra­da el for­mat­ge, que sem­pre n’hi ha al­gun, la ros­sa, una de­li­ci­o­sa piz­za de to­mà­quet, oli d’oli­va i oren­ga, per­què l’ex­cel·lèn­cia tam­bé pot es­tar en la sen­zi­lle­sa. Ah, i no obli­deu dei­xar es­pai per a les postres, per­què no po­deu mar­xar sen­se tas­tar la de Nu­te­lla. Piz­zes a talls i a pes, o, com els agra­da dir als en­can­ta­dors ger­mans i so­cis (Elena, Ra­fa i So­fia), “anar a La Fermata és com anar de ta­pes a la ita­li­a­na”. Si pre­fe­rei­xes que la piz­za vin­gui fins al teu so­fà, tam­bé fan servei a do­mi­ci­li.

Tres talls de piz­za, tres tas­tets de­li­ci­o­sos de La Fermata.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.