ARTS

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

La sa­la Pa­rés acull una no­va edi­ció de l’ART< 35, un pro­jec­te que do­na su­port als jo­ves cre­a­dors i els aju­da a en­trar en el món pro­fes­si­o­nal.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.