ENAMORATS DE LA RITA

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

Nou ci­cle de ci­ne­ma a la Fil­mo­te­ca Mi­te erò­tic per ex­cel·lèn­cia (al­guns fins i tot l’ano­me­na­ven de­es­sa de l’amor), l’ac­triu Rita Hayworth va néi­xer ara fa cent anys. Per ce­le­brar-ho, la Fil­mo­te­ca li de­di­ca un ci­cle amb al­guns dels seus mi­llors tí­tols. En­tre aquests, Gil­da, La pèl-ro­ja, No­ia de por­ta­da, Sa­lo­mé, Los amo­res de Car­men, La da­ma de Xan­gai (a les or­dres del seu se­gon ma­rit, Or­son We­lles) i No­més els àn­gels te­nen ales. Una bo­na ma­ne­ra d’apro­par-se a aques­ta fi­gu­ra ci­ne­ma­to­grà­fi­ca. CENTENARI RITA HAYWORTH. FIL­MO­TE­CA DE CATALUNYA. PLAÇA DE SALVADOR SEGUÍ, 1-9. FINS AL 30 DE SETEMBRE. Fil­mo­te­ca.cat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.