L’ocàs de l’he­roi

La Vanguardia - Què Fem - - C C -

+ PER SA­BER-NE MÉS

Sem­bla que les in­ten­ci­ons del ve­ri­ta­ble Crow­hurst, quan va veu­re que no po­dia com­pe­tir amb els al­tres par­ti­ci­pants, eren fin­gir que ha­via fet tot el vi­at­ge per evi­tar la hu­mi­li­a­ció de la der­ro­ta i tam­bé per con­ser­var la ca­sa que ha­via hi­po­te­cat en l’aven­tu­ra. De ben se­gur, el vi­at­ge en so­li­ta­ri va aca­bar afec­tant la se­va sa­lut men­tal, com in­si­nu­en els seus di­a­ris de bord. En una de les dar­re­res ano­ta­ci­ons apa­reix una pa­rau­la re­ve­la­do­ra del seu es­tat aní­mic: mercy (mi­se­ri­còr­dia), que tam­bé tro­bem en el tí­tol ori­gi­nal del film.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.