Cre­ar i re­mes­clar

La Vanguardia - Què Fem - - MM SA -

Fill d’una pa­re­lla hip­pie, Ti­ga va pas­sar la in­fàn­cia i jo­ven­tut vol­tant pel món, fins que la fa­mí­lia va de­ci­dir es­ta­blir­se a Mon­tre­al. Allà va en­trar en con­tac­te amb la mú­si­ca elec­trò­ni­ca. Ha­bi­tu­al en to­ta festa i sa­rau que s’or­ga­nit­zés a la ciu­tat que­be­que­sa, ben avi­at es va con­ver­tir en el re­fe­rent d’aque­lla es­ce­na.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.