Una ex­plo­sió cre­a­ti­va

LES OBRES DELS DEU GUANYADORS DEL CER­TA­MEN ART<35 S’INSTAL·LEN A LA SA­LA PA­RÉS

La Vanguardia - Què Fem - - A ARTS - LAIA ANTÚNEZ

“El que més m’im­por­ta és que Ig­na­si Aba­llí ha­gi vist la me­va obra”, de­ia fa uns di­es, de ma­ne­ra in­for­mal, un dels deu guanyadors del con­curs Art<35 Fun­da­ció Banc Sabadell, que en­guany ce­le­bra la se­va on­ze­na edi­ció. La fra­se la re­cor­da Jo­an An­ton Ma­ra­gall, ga­le­ris­ta de la sa­la Pa­rés, i és un bon exem­ple de l’esperit d’aquest cer­ta­men que, des dels seus inicis, vol do­nar su­port a l’art jo­ve –ar­tis­tes de menys de 35 anys– i cre­ar ponts en­tre el món acadèmic i el pro­fes­si­o­nal. El ju­rat, a ban­da del men­ci­o­nat Aba­llí, és de lu­xe: el tam­bé ar­tis­ta Ser­gi Agui­lar, la ga­le­ris­ta Conc­ha de Aiz­pu­ru, el crí­tic Fre­de­ric Mon­tor­nés i una llar­ga llis­ta que es com­ple­ta amb di­rec­tors de mu­seus, co­mis­sa­ris i de­gans de fa­cul­tats de be­lles arts de tot l’Es­tat.

“La­men­ta­ble­ment, a Espanya no hi ha un sis­te­ma de pro­tec­ció pú­bli­ca per a la cre­a­ció jo­ve”, ex­po­sa Ma­ra­gall, que ha for­mat part del ju­rat. Per ai­xò, ini­ci­a­ti­ves com Art<35 Fun­da­ció Banc Sabadell Art, con­vo­ca­da per la Fa­cul­tat de Be­lles Arts de la Uni­ver­si­tat de Bar­ce­lo­na, en col·la­bo­ra­ció amb en­ti­tats pri­va­des, sig­ni­fi­quen una opor­tu­ni­tat úni­ca per a aquells ar­tis­tes que es­tan en ple­na eta­pa d’in­ser­ció en el cir­cuit pro­fes­si­o­nal de l’art con­tem­po­ra­ni.

Un re­cor­re­gut per la Pa­rés

Si bé al co­men­ça­ment el cer­ta­men no­més es fi­xa­va en la pin­tu­ra, les se­ves ba­ses han anat evo­lu­ci­o­nant, “igual que la di­nà­mi­ca dels jo­ves cre­a­dors”, co­men­ta Ma­ra­gall. Des de fa al­gu­nes edi­ci­ons, en­tre les pe­ces pre­mi­a­des tam­bé s’hi po­den veu­re es­cul­tu­res, ins­ta­lla­ci­ons, ví­de­os i fo­to­gra­fi­es.

En­guany, una cin­quan­te­na d’obres –cinc pe­ces de ca­da ar­tis­ta gua­nya­dor–, es presenten, com és ha­bi­tu­al, a la cèn­tri­ca Sa­la Pa­rés. A la plan­ta bai­xa hi tro­ba­reu el pro­jec­te Le­ta­ní­as del ca­na­ri Joaquín Ar­ti­me, que, mit­jan­çant di­fe­rents for­mats cre­a­tius, re­fle­xi­o­na so­bre la co­di­fi­ca­ció del llen­guat­ge i de les se­ves fron- te­res. Al seu cos­tat, la ita­li­a­na So­fia Ric­ci­ar­di i la ma­dri­le­nya Car­men Al­var pro­po­sen du­es ma­ne­res di­fe­rents de tre­ba­llar el co­lla­ge. La pri­me­ra ens mos­tra la fra­gi­li­tat de la re­a­li­tat a par­tir de fo­to­gra­fi­es es­quin­ça­des pro­ce­dents de re­vis­tes d’art. Al­var, en can­vi, bus­ca do­nar una se­go­na vi­da, i una se­go­na mi­ra­da, a les imat­ges. La se­va sè­rie s’ins­pi­ra en el centenari de la Re­vo-

EL CER­TA­MEN DO­NA SU­PORT A L’ART JO­VE (AR­TIS­TES DE MENYS DE 35 ANYS) I CREA PONTS EN­TRE EL MÓN ACADÈMIC I EL PRO­FES­SI­O­NAL

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.