Les xi­fres

La Vanguardia - Què Fem - - A ARTS -

lu­ció Rus­sa i en els pre­cep­tes es­tè­tics del cons­truc­ti­vis­me. Per úl­tim, la ca­ta­la­na An­na Ill tre­ba­lla amb ele­ments tro­bats als car­rers d’Ale­ma­nya i re­fle­xi­o­na so­bre els sig­ni­fi­cats que aca­bem do­nant als ob­jec­tes.

Ja a la plan­ta su­pe­ri­or de la ga­le­ria, Saskia Rodríguez es­ta­bleix vin­cles en­tre la so­brein­for­ma­ció que de­fi­neix la nos­tra era i la re­pro­duc­ció il·li­mi­ta­da en l’art, men­tre que la va­len­ci­a­na Est­her Na­var­ro ator­ga un va­lor plàs­tic a fo­to­gra­fi­es ob­tin­gu­des a tra­vés de mit­jans di­gi­tals.

Fi­xeu-vos bé en les pe­ces de Pau­la Val­de­ón, una sub­til crí­ti­ca a la mo­der­nit­za­ció asèp­ti­ca de les ciu­tats i un crit en fa­vor de les em­prem­tes i de la me­mò­ria, a par­tir de ma­te­ri­al ce­rà­mic de re­buig pro­vi­nents de l’es­pai do­mès­tic. Tam­bé en les del bar­ce­lo­ní Oriol Ari­bau, amb un llen­guat­ge pu­ra­ment mi­ni­ma­lis­ta, i les de Ma­ría Dá­vi­la, que sor­prèn amb cinc olis de grans di­men­si­ons que re­pen­sen i des­con- tex­tu­a­lit­zen al­gu­nes imat­ges pro­vi­nents del ci­ne­ma. Tan­ca la mos­tra el ma­dri­leny Je­sús Cres­po i el seu joc amb el me­ta­llen­guat­ge i la pin­tu­ra. Al llarg de les se­ves on­ze edi­ci­ons, el cer­ta­men ha re­gis­trat la par­ti­ci­pa­ció de més de 1.100 jo­ves ar­tis­tes –131 en­guany, amb una mit­ja­na d’edat de 29 anys–, i molts dels guanyadors han tro­bat aquí un tram­po­lí per col·la­bo­rar amb ga­le­ri­es, tant es­pa­nyo­les com in­ter­na­ci­o­nals. Com ells, cal que els fla­mants guanyadors sà­pi­guen es­pré­mer al mà­xim les opor­tu­ni­tats.

ART<35 FUN­DA­CIÓ BANC SABADELL 2018

SA­LA PA­RÉS. C/ PETRITXOL, 5. BAR­CE­LO­NA. DEL 4 DE SETEMBRE AL 2 D’OCTUBRE. DL., DE 16 A 20H; DE DT. A DS., DE 10.30 A 14H I DE 16 A 20H; DG., D’11.30 A 14H. PREU: GRATUÏT. • Sa­la­pa­res.com

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.