Ca­da dia pot ser diu­men­ge

L’EX-EL BULLI EUGENI DE DIEGO ENS SOR­PRÈN AMB UN LO­CAL DE PO­LLAS­TRE ROS­TIT GURMET AL CAR­RER SANTALÓ

La Vanguardia - Què Fem - - R S URANTS - MA­RI­O­NA TOZAR

Un bon po­llas­tre a l’ast sem­pre ens fa pen­sar en co­ses bo­nes: temps lliu­re, des­cans i molt de sa­bor. Què pas­sa­ria si po­gués­sim gau­dir qual­se­vol dia de la setmana d’aquest pla­er car­ni tan re­la­ci­o­nat amb els diu­men­ges, de la mà d’un xef d’al­ta cui­na? Doncs ai­xò és el que pro­po­sen al Res­tau­rant A Plu­ma, un pe­tit lo­cal del car­rer Santaló on el po­llas­tre és el rei.

Re­cep­tes de l’àvia

La idea la va te­nir el xef Eugeni de Diego fa uns anys. Quan sor­tia d’El Bulli, ana­va a men­jar po­llas­tre a San­ta Mar­ga­ri­da amb la se­va do­na, i pen­sa­va so­vint que a Bar­ce­lo­na fal­ta­ven po­lle­ri­es gurmet. Dit i fet. De Diego va pas­sar de l’al­ta gas­tro­no­mia a es­pe­ci­a­lit­zar-se en po­llas­tre ros­tit, amb una pro­pos­ta des­pre­o­cu­pa­da i d’ar­rels que po­deu tro­bar en un pe­tit lo­cal de 40 me­tres qua­drats. Una de les in­ten­ci­ons de l’A Plu­ma, a més, és apos­tar per les re­cep­tes de l’àvia i fer-nos sen­tir com a ca­sa.

Molt més que po­llas­tre a l’ast

L’amor pel po­llas­tre no es que­da no­més en les su­cu­len­tes pe­ces a l’ast –ma­ri­na­des amb lli­mo­na, fa­ri­go­la, ro­ma­ní i all i cui­tes du­rant du­es ho­res en el seu pro­pi suc al forn Jos­per–. Al res­tau­rant, on tam­bé aga­fen en­càr­recs per em­por­tar-se i per­me­ten fer re­ser­ves, hi tro­ba­reu de­li­ci­o­sos ca­ne­lons de po­llas­tre, ela­bo- rats amb pas­ta fres­ca, po­ma gol­den ros­ti­da i fo­ie a la bra­sa, cro­que­tes de l’àvia, crui­xents per fo­ra i cre­mo­ses per dins, i ti­res de po­llas­tre ar­re­bos­sa­des a l’estil ame­ri­cà, amb sal­sa de kimc­hi i lli­ma.

I no us que­deu sen­se tas­tar les guar­ni­ci­ons per acom­pa­nyar l’àpat: es­ca­li­va­da d’al­ber­gí­ni­es i pe­brots, pa­ta­tes ros­ti­des i ba­nya­des amb el suc del po­llas­tre, al­ber­gí­ni­es mi­so i ama­ni­da de to­mà­quet. Ai­xí, ca­da dia pot ser diu­men­ge.

A PLU­MA

SANTALÓ, 39. BCN. TEL.: 934 998 864. HORARI: DE DIMARTS A DIS­SAB­TE, DE 13 A 16H I DE 19.30 A 23H; DIU­MEN­GE, DE 12 A 16H. ES POT RESERVAR. PREU MITJÀ: 15€. • Aplu­ma.com

FOTO: CARLA ÁLVARO

A l’A Plu­ma us hi sen­ti­reu com a ca­sa.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.