Las Du­nas, pas­sat i fu­tur del càm­ping a la Costa Bra­va

EL CÈ­LE­BRE CÀM­PING DE SANT PERE DE PESCADOR COM­PLEIX MIG SE­GLE

La Vanguardia - Què Fem - - E ESCAPADES - ADRIÀ PUÉRTOLAS

És di­fí­cil ex­pli­car la his­tò­ria del tu­ris­me a la Costa Bra­va sen­se la fi­gu­ra del càm­ping. I tam­bé és di­fí­cil ex­pli­car la re­la­ció en­tre amb­dós sen­se el cè­le­bre Càm­ping Las Du­nas de Sant Pere de Pescador. Pre­mi­at a es­ca­la na­ci­o­nal i in­ter­na­ci­o­nal des­prés de cinc dè­ca­des d’his­tò­ria, el càm­ping con­ti­nua ofe­rint als vi­si­tants una des­ta­ca­da com­bi­na­ció en­tre l’en­torn i una ofer­ta pri­vi­le­gi­a­da de ser­veis, instal·la­ci­ons i ac­ti­vi­tats.

Els anys sei­xan­ta són un perí­o­de de des­co­bri­ment del tu­ris­me de la Costa Bra- va i tam­bé el mo­ment ini­ci­al d’al­guns es­ta­bli­ments pre­cur­sors, que van ser pi­o­ners da­vant el po­ten­ci­al tu­rís­tic de la zo­na. Un cas des­ta­cat és el de la Fa­mí­lia Suñé, que l’any 1968 va com­prar unes hec­tà­re­es de ter­reny a Sant Pere de Pescador per po­sar en mar­xa un càm­ping. No­més cinc anys des­prés, Las Du­nas, ba­te­jat ai­xí per l’abun­dàn­cia de du­nes en aquell tram de plat­ja, ja era pre­mi­at per la pres­ti­gi­o­sa Deutsc­her Cam­ping Club.

Quan es com­plei­xen cinc dè­ca­des de la se­va cre­a­ció, el càm­ping man­té al­guns ele­ments de la se­va es­sèn­cia i ofe­reix als vi­si­tants unes instal·la­ci­ons mag­ní­fi­ques, re­no­va­des i diverses. Destaca la se­va es­truc­tu­ra d’oci: la dis­co­te­ca Fa­ta acull jo­ves de to­ta la Costa Bra­va en les se­ves ses­si­ons; el mi­ni­golf, re­no­vat el 2013, pre­sen­ta un cir­cuit que l’apro­pa a un camp de golf pro­fes­si­o­nal; sen­se obli­dar-nos dels di­ver­sos restaurants i l’ofer­ta gas­tro­nò­mi­ca i, es­clar, dels to­bo­gans de l’Aqua­park, la ci­re­re­ta del pas­tís. Adap­tar-se als nous temps

La mo­ti­va­ció ini­ci­al per part dels cam­pis­tes de re­la­xar-se en con­tac­te amb la na­tu­ra­le­sa s’ha anat com­ple­men­tant amb una de­man­da crei­xent d’ac­ti­vi­tats lú­di­ques, ser­veis i co­mo­di­tats. Per ai­xò, el càm­ping tam­bé ha adap­tat la se­va ofer­ta d’allot­ja­ment. Des de co­men­ça­ment del 2000, les instal·la­ci­ons de Las Du­nas s’han anat am­pli­ant per do­nar ca­bu­da a bun­ga­lous i mo­bil ho­mes. Ac­tu­al­ment, n’hi ha més de 150, amb capa­ci­tat per a 6 per­so­nes i equi­pats amb ai­re con­di­ci­o­nat i wi­fi.

L’ar­ri­ba­da del nou se­gle, per al­tra ban­da, tam­bé ha por­tat a les se­ves instal·la­ci­ons les ener­gi­es re­no­va­bles i l’efi­ci-

FOTO: SER­GI F. MOURE

Les mo­der­nes instal·la­ci­ons es­tan en­vol­ta­des de na­tu­ra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.