Un es­clat de llum

La Vanguardia - Què Fem - - POR­TA­DA -

I de les tra­di­ci­ons clàs­si­ques a les de no­va in­cor­po­ra­ció, com el vi­de­o­ma­pat­ge que ca­da any ens dei­xa em­ba­da­lits mi­rant la fa­ça­na de l’ajun­ta­ment. Aques­ta ve­ga­da, els res­pon­sa­bles són els ar­tis­tes Faus­to Mo­ra­les i Jo­sé Va­a­liña, que han pre­pa­rat un ho­me­nat­ge vi­su­al a la ciu­tat, a la tecnologia i a la literatura a par­tir d’un po­e­ma de Da­vid Cas­ti­llo (CA­DA VES­PRE, ININ­TER­ROM­PU­DA­MENT). De la llum pas­sem al foc, ja que a l’es­pi­gó del Gas, a la plat­ja de la Bar­ce­lo­ne­ta, s’hi ce­le­bra, avui i dis­sab­te, el XXI Fes­ti­val Pi­ro­tèc­nic In­ter­na­ci­o­nal amb dos con­vi­dats: els por­tu­gue­sos Grupo Lu­so Pi­ro­tec­nia i els li­ba­ne­sos Na­zih Tab­ba­ra Fi­reworks (22h). I, com sem­pre, el punt fi­nal el po­sa el Pi­ro­mu­si­cal, a l’avin­gu-uda de Ma­ria Cristina, una ex­plo-osió de mú­si­ca, llum i pól­vo­ra onn po­dreu es­col­tar fa­dos, en ho­norr a la ciu­tat con­vi­da­da, him­nes del Maig del 68 i com­po­si­ci­ons de Leonard Berns­tein (22h). Qu­ee tin­gueu molt bo­na Mer­cè! s u La ca­val­ca­da de la Mer­cè, di­lluns a la tar­da, pas­sa­rà per Pe­lai, pla­ça de Ca­ta­lu­nya, la Ram­bla, Fer­ran i pla­ça de Sant

Jau­me.

FO­TO: ARA­NA NAL­DA

al ltsPon­go ac­tua diu­men­ge a la ram­bla del Ra­val.r,

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.