Sen­se re­ser­va, no hi ha te­ca!

VEN­TU­RA PONS I RO­GER PERA ES TRANS­FOR­MEN EN ELS XEFS D’UN NO­TA­BLE ÈXIT NAS­CUT A L’OFF BRO­ADWAY

La Vanguardia - Què Fem - - T - R. OLI­VER

Ja ho diu el tí­tol d’aquest mo­nò­leg per a un sol ac­tor en­car­re­gat de do­nar vi­da a una vin­te­na llar­ga de per­so­nat­ges: Qui­na fei­na­da! I és que quan has de por­tar les re­ser­ves d’aquell res­tau­rant de mo­da ben mo­der­net i ben lu­xós on ab­so­lu­ta­ment tot­hom vol so­par –riu-te’n d’elBu­lli– no dó­nes l’abast. Tot i que, per sort, Ro­ger Pera –l’en­car­re­gat d’aques­ta tas­ca, que als es­ce­na­ris nord-ame­ri­cans va as­su­mir fa dos anys Jes­se Ty­ler Fer­gu­son, el Mitc­hell de la po­pu­lar sè­rie Mo­dern Fa­mily– rep l’aju­da de Ven­tu­ra Pons.

Ro­ger Pera, ata­ba­lat amb tan­ta tru­ca­da de gent cè­le­bre que vol so­par a l’es­ta­bli­ment on tre­ba­lla.

Els fa­mo­sos do­nen la llau­na

Mal­grat que no pa­ra d’en­lla­çar un ro­dat­ge amb un altre –tot just s’es­tre­na­va la se­va pel·lí­cu­la de­di­ca­da a Da­lí i ja era a Lon­dres fil­mant un mu­si­cal–, Ven­tu­ra Pons ha tro­bat temps per tor­nar als es­ce­na­ris des­prés d’una ab­sèn­cia molt llar­ga (i tant, tren­ta set anys fe­ia que no di­ri­gia teatre!).

I ara , di­gueu-me què no fa­rí­eu vos­al­tres per te­nir tau­la en aquest local. Doncs no us can­seu; el nos­tre en- car­re­gat es co­neix tots els trucs, acos­tu­mat com es­tà que les més grans ce­le­bri­tats (ja veu­reu, quins noms hi sur­ten!) in­ten­tin en­ta­ba­nar-lo. I, a so­bre, a l’al­tra ban­da ha de bre­gar amb el di­vis­me dels cui­ners!

EL DIRECTOR VEN­TU­RA PONS HA TRO­BAT TEMPS PER TOR­NAR ALS ES­CE­NA­RIS AMB AQUES­TA OBRA, DES­PRÉS D’UNA AB­SÈN­CIA MOLT LLAR­GA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.