Dé­li­ca Cham­ber Orc­hes­tra

La Vanguardia - Què Fem - - MMÚ­SI­CA -

El 25 de se­tem­bre tin­drà lloc el pri­mer con­cert al Pa­lau de la Mú­si­ca Ca­ta­la­na a càr­rec del grup Dé­li­ca Chamb Orc­hes­tra, un con­junt form per 12 do­nes de gran ta­len mu­si­cal pro­ce­dents de les llors es­co­les d’Eu­ro­pa.

Aquest grup re­ve­la­ció de la mú­si­ca clàs­si­ca aca­ba d gra­var un nou CD ti­tu­lat Re­cords d’Ità­lia, ba­sat en me­lo­di­es po­pu­lars ita­li­a­nes i com­po­si­tors del pa­ís transal­pí que tam­bé por­ta ran a la se­va gi­ra pel Regn Unit. Dé­li­ca es pre­sen­ta p pri­me­ra ve­ga­da a Bar­ce­lon i ho fa amb un con­cert ti­tu lat Una tar­da de tan­gos i re cords d’Ità­lia, on in­ter­pret una se­lec­ció de tan­gos fa­mo­sos de Pi­az­zo­lla, en­tre ells Obli­vi­on, Li­ber­tan­go i Can­ci­ón y fu­ga, ai­xí com

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.