La no­va for­na­da cre­a­ti­va

L’ON­ZE­NA EDI­CIÓ DE LA FI­RA SWAB BAR­CE­LO­NA TOR­NA AL PA­VE­LLÓ ITA­LIÀ DE MONT­JU­ÏC

La Vanguardia - Què Fem - - A ARTS - LA­IA AN­TÚ­NEZ

Men­tre els grans mu­seus de la ciu­tat es pre­pa­ren per co­men­çar a inau­gu­rar les ex­po­si­ci­ons de tar­dor, po­deu anar fent un tas­tet d’art jo­ve i in­de­pen­dent a la fi­ra Swab Bar­ce­lo­na, que obre por­tes di­jous que ve al Pa­ve­lló Ita­lià de Mont­ju­ïc.

Una de les novetats prin­ci­pals d’aques­ta on­ze­na edi­ció de la fi­ra és el pro­gra­ma The Cac­tus and the De­sert, que reu­neix sis jo­ves ga­le­ri­es –dos ar­tis­tes de ca­das­cu­na– de la no­va es­ce­na ar­tís­ti­ca de No­va York. Les ha se­lec­ci­o­nat el co­mis­sa­ri d’origen cu­bà Omar López-Cha­oud, amb la vo­lun­tat de “fer una re­fle­xió so­bre la sos­te­ni­bi­li­tat i so­bre la di­rec­ció que pren­drà aquest món si no res­pec­tem la na­tu­ra com cal”, ens ex­pli­ca Jo­a­quín Di­ez-Cas­cón, director de Swab Bar­ce­lo­na.

Tant els di­rec­tors d’aques­tes ga­le­ri­es com els ar­tis­tes que re­pre­sen­ten són au­tèn­tics mi­llen­ni­als, “nas­cuts en­tre el 1985 i el 1995, la ma­jo­ria, i amb el com­po­nent d’in­terès que no han ex­po­sat mai a Eu­ro­pa”, afe­geix. Pre­neu no­ta de les ga­le­ri­es, per­què pro­me­ten: De­li Ga­llery, Fal­se Flag, Dut­ton, Raw­son Pro­jects, 321 Ga­llery i Ame­ri­can Me­di­um.

Ju­gar a la descoberta

Tam­bé des­co­bri­reu els ar­tis­tes de tres ga­le­ri­es de no­va cre­a­ció –o amb mà­xim dos anys de vi­da–, com Las Pal­mas (Lis­boa), Sto­ra­ge Ca­pa­ci­té (Ale­ma­nya) i High Ga­llery (Po­lò­nia), al tra­di­ci­o­nal pro­gra­ma My First Art Fair, i grà­ci­es a Swab Se­ed us acos­ta­reu a di­ver­ses propostes cre­a­ti­ves, com ara ga­le­ri­es pop-up o col·lec­tius que tren­quen amb els cà­nons tra­di­ci­o­nals de ga­le­ria.

En­guany, es­pais dels Es­tats Units, Mè­xic, el Reg­ne Unit, Co­lòm­bia, Por­tu­gal, el Ja­pó i In­do­nè­sia con­vi­uen amb el pro­jec­te bar­ce­lo­ní Nottwins.

Re­si­dèn­cia ca­ta­la­na

Un altre pro­gra­ma que re­pe­teix a la fi­ra, Ep­he­me­ral, s’ha re­for­çat grà­ci­es a la col·la­bo­ra­ció amb l’Ins­ti­tut de Cultura de Bar­ce­lo­na (ICUB) i, amb la jo­ve co­mis­sà­ria Ca­te­ri­na Al­mi­rall, mos­tra­rà l’obra ins­tal·la­ti­va de vuit ar­tis­tes que tre­ba­llen en tres fà­bri­ques de cre­a­ció de Bar­ce­lo­na: Fa­bra i Co­ats, La Es­co­ce­sa i Han­gar.

Una bo­na ma­ne­ra de do­nar una em­pen­ta “als jo­ves ar­tis­tes i al tei­xit cul­tu­ral de Bar­ce­lo­na”, diu Di­ez-Cas­cón. D’al­tra ban­da, el pro­gra­ma Per­for­man­ce pre­sen­ta-

EL PRO­GRA­MA EP­HE­ME­RAL MOS­TRA­RÀ L’OBRA DE VUIT AR­TIS­TES QUE TRE­BA­LLEN EN TRES FÀ­BRI­QUES DE CRE­A­CIÓ: FA­BRA I CO­ATS, LA ES­CO­CE­SA I HAN­GAR

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.