Shakes­pe­a­re, Llach i Da­goll Da­gom

LA COM­PA­NYIA CA­TA­LA­NA ES­TRE­NA UNA ADAP­TA­CIÓ PER­SO­NAL DE SHAKES­PE­A­RE QUE RE­FLE­XI­O­NA SO­BRE ELS RE­FU­GI­ATS

La Vanguardia - Què Fem - - MOR Z RE­CO­MA­NA -

Des­prés de 44 anys als escenaris, Da­goll Da­gom em­prèn, per fi, la pri­me­ra aven­tu­ra shakes­pe­a­ri­a­na. Es trac­ta d’una adap­ta­ció ori­gi­nal de Pè­ri­cles, el prín­cep de Tir, una de les obres menys re­pre­sen­ta­des del bard d’Avon (a Ca­ta­lu­nya no s’ha po­gut veu­re mai), que re­crea la idea del vi­at­ge com una me­tà­fo­ra de la vi­da. Des­prés de les fun­ci­ons prè­vi­es del 22 i el 23 de se­tem­bre, el di­lluns 24 po­dreu as­sis­tir a la fun­ció so­li­dà­ria, amb Pro­ac­ti­va Open Arms i Creu Ro­ja, des­ti­na­da a aju­dar els re­fu­gi­ats. El di­me­cres 26, a les 20.30h, tin­drà lloc l’es­tre­na ofi­ci­al. Crò­ni­ca d’un vi­at­ge in­cert L’obra ens mos­tra una ne­na en un camp de re­fu­gi­ats que plo­ra la pèr­dua dels pa­res, fins que tro­ba un per­so­nat­ge fantàstic que, per alleu­jar-la, li ex­pli­ca la his­tò­ria de Pè­ri­cles, el prín­cep que es veu obli­gat a fu­gir del seu po­ble per­se­guit pel go­ver­na­dor An­tí­oc. Co­men­ça ai­xí una crò­ni­ca ple­na d’aven­tu­res, amor, ge­lo­sia, do­lor i redemp­ció; el re­lat d’una vi­da de pèr- du­es i nau­fra­gis, com la de la ne­na que an­he­la re­tro­bar-se amb la fa­mí­lia.

Les aven­tu­res de Pè­ri­cles te­nen lloc en in­drets de la Me­di­ter­rà­nia on ara pas­sen els dra­mà­tics fets re­la­ci­o­nats amb la mi­gra­ció del Prò­xim Ori­ent. La fu­gi­da de Pè­ri­cles ser­veix a la com­pa­nyia per re­fle­xi­o­nar so­bre l’hor­ror que vi­uen els que fu­gen de la de­vas­ta­ció de la guer­ra. Un es­pec­ta­cle to­tal

La pro­pos­ta de Da­goll Da­gom, a més, comp­ta amb mú­si­ca ba­sa­da en l’obra de Llu­ís Llach. La se­va can­çó Ma­re­mar ha por­tat el grup te­a­tral a re­ba­te­jar l’es­pec­ta­cle amb aquest nom que evo­ca me­tà­fo­res ins­pi­ra­do­res.

An­dreu Ga­llén és l’en­car­re­gat de con­ver­tir la mú­si- ca de Llach en un re­guit­zell d’at­mos­fe­res so­no­res que acom­pa­nyen el vi­at­ge de Pè­ri­cles, jun­ta­ment amb la dan­sa d’Ari­ad­na Peya. Un es­pec­ta­cle to­tal for­mat per mú­si­ca, veu, text i mo­vi­ment que es fo­nen en una pro­pos­ta in­no­va­do­ra. Ro­ger Ca­sa­ma­jor, Anna Cas­tells, Cis­co Cruz, Mer­cè Mar­tí­nez, Marc Pu­jol, Ai­na Sánc­hez, Marc So­ler, Ele­na Tar­rats i Marc Vi­la­ju­a­na són els nou jo­ves ac­tors i ac­trius en­car­re­gats d’in­ter­pre­tar els més de tren­ta per­so­nat­ges que des­fi­len al llarg de la fun­ció.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.