En­tre el dolç i el sa­lat

EL RES­TAU­RANT LÍ­NIA APOS­TA PER LA CAR­TA DE POSTRES I OFE­REIX GAS­TRO­NO­MIA DE PRO­XI­MI­TAT

La Vanguardia - Què Fem - - R R TAU­RANTS - ANNA TOR­RENTS

Les lí­ni­es rec­tes del pla Cer­dà són la ins­pi­ra­ció per al nom d’aquest res­tau­rant si­tu­at dins l’Al­ma­nac, l’ho­tel de cinc es­tre­lles més nou de la ciu­tat, que vol ser un punt de tro­ba­da en­tre els d’allà i els d’aquí. Una fi­lo­so­fia que es tra­du­eix en un res­tau­rant a peu de car­rer, amb una car­ta d’ins­pi­ra­ció local en un en­torn in­ter­na­ci­o­nal. Hi tro­ba­reu una ex­ten­sa ofer­ta de plats me­di­ter­ra­nis ela­bo­rats amb in­gre­di­ents de pro­xi­mi­tat, molts d’eco­lò­gics, en un en­torn ele­gant i ur­bà dis­se­nyat per Jai­me Be­ris­tain. A la cui­na, es com­bi­nen les ex­pe­ri­èn­ci­es del xef exe­cu­tiu Sergio Ruiz amb les de Jo­an Llei­xà, for­mat a El Ce­ller de Can Ro­ca, Fer­ran López, que ha tre­ba­llat al La­sar­te, i la ca­da ve­ga­da més re­pu­ta­da re­bos­te­ra Lu­ci­la Ca­ne­ro. Un gran equip que acon­se­gueix que una pro­pos­ta en prin­ci­pi clàs­si­ca es con­ver­tei­xi en un joc es­tè­tic de sa­bors dol­ços i sa­lats. Ela­bo­ra­ci­ons com­par­ti­des

Una bo­na op­ció per a una pri­me­ra vi­si­ta al Lí­nia és de­ma­nar-hi el menú per com­par­tir. Una se­lec­ció de plats me­di­ter­ra­nis ex­cel·lent­ment exe­cu­tats que per­met fer un pi­ca-pi­ca en pa­re­lla, tant al mig­dia com a la nit. Al menú de nit tro­ba­reu en­trants com la cre­mo­sa strac­ci­a­te­lla de bur­ra­ta (ser­vi­da amb gua­ca­mo­le, oli­ves ne­gres i pi­nyons), els mus­clos ga­llecs a la ma­ri­ne­ra, lleu­ge­ra­ment pi­cants, o el joc de co­lors de l’ama­ni­da ver­me­lla, amb sín­dria, ma­dui­xes i ma­gra­na.

El nos­tre plat pre­fe­rit, però, són els cors de car­xo­fa a la brasa, acom­pa­nyats de ceps con­fi­tats i ser­vits so­bre una ex­cep­ci­o­nal cre­ma de pi­nyons tor­rats. Un plat uma­mi que s’ha man­tin­gut a la car­ta pel gran èxit que ha tin­gut en­tre els co­men­sals.

Pel que fa als plats prin­ci­pals, po­dreu com­par­tir l’arròs de sí­pia de Llan­çà (amb un gust molt in­tens, capaç de re­duir les bon­dats d’una pa­e­lla al pe­tit for­mat) i la brin­ça de va­ca ga­lle­ga, que com­bi­na la dol­çor dels al­ber­cocs a la brasa amb el chi­mic­hur­ri d’axi­o­te.

Si pre­fe­riu de­ma­nar a la car­ta, tro­ba­reu es­pe­ci­a­li­tats com l’arròs d’ibè­rics amb bo­ti­far­ra de Wagyu, el peix de llot­ja de Llan­çà i els pap­par­de­lle ne­gres amb gam­bes ver­me­lles, tam­bé de Llan­çà. En­giny per postres

En molts res­tau­rants, les postres són un ex­tra dolç que po­dem afe­gir o no a l’àpat i que so­vint és un mi­rall de les mo­des del mo­ment (com l’ha­bi­tu­al trí­a­da de cou­lant, che­e­se­cake i brow­nie). Però al Lí­nia les postres són tan im­por­tants que fins i tot equi­pa­ren en nom­bre els plats sa­lats (hi ha més d’una tren­te­na de dol­ços per tri­ar!).

Dar­re­re d’aques­ta for­ta apos­ta es tro­ba Ca­ne­ro, for­ma­da al Gre­mi de Pas­tis­se­ria de Bar­ce­lo­na i a la pas­tis­se­ria Takas­hi Oc­hi­ai. És bri­llant la se­va es­cu­ma de co­co amb pi­nya sal­ta­da i al­fà­bre­ga, que s’atre­veix a ju­gar amb el xi­li en un fals co­co dis­se­nyat es­pe­ci­al­ment per al res­tau­rant. Tam­bé és es­plèn­di­da la Sac­her DO Al­ma­nac, que com­bi­na l’amar­gor de la ta­ron­ja amb una in­ten­sa xo­co­la­ta ne­gra –aquí no són ad­dic­tes al su­cre, ben al con­tra­ri: es vol que ca­da in­gre­di­ent si­gui re­cognos­ci­ble i tin­gui pro­ta­go­nis­me per si sol–. Un mo­tiu més que su­fi­ci­ent per dei­xar-se se­duir per aquest res­tau­rant obert al món.

LÍ­NIA

wwww

HO­TEL AL­MA­NAC. GRAN VIA DE LES CORTS CA­TA­LA­NES, 619. TEL.: 930 187 451. HO­RA­RI: CA­DA DIA, DE 13 A 15.30H I DE 19.30 A 22.30H. MENÚ DE MIG­DIA: 26€. MENÚ DE NIT: 39€. PREU MIT­JÀ CAR­TA: 50€. 15% DE DTE.

Li­ni­a­bar­ce­lo­na.com

wVINS I CA­VES SO­LI­DA­RIS

Coin­ci­dint amb la Mer­cè, una se­tan­te­na de cellers de les dot­ze DO ca­ta­la­nes par­ti­ci­pa­ran en la 38a edi­ció de la Mos­tra de Vins i Ca­ves de Ca­ta­lu­nya. Si­tu­a­da en­tre la Tor­re Map­fre i l’Ho­tel Arts, aquest es­de­ve­ni­ment de 1.600 m2 tam­bé in­clou­rà tas­tos de pro­duc­tes de pro­xi­mi­tat (em­bo­tits, for­mat­ges, postres i co­ques) i de vins guar­do­nats als pre­mis Vi­na­ri, que re­co­nei­xen els mi­llors vins ca­ta­lans de l’any. 38a MOS­TRA DE VINS I CA­VES DE CA­TA­LU­NYA. MOLL DE LA MA­RI­NA. DEL 21 AL 24 DE SE­TEM­BRE. CON­SUL­TEU PREUS I HO­RA­RIS AL WEB.

In­ca­vi.gen­cat.cat

• PROPOSTES SLOW

Els Jar­dins de les Tres Xe­me­ne­ies, al Po­ble-sec, acu­llen ca­da dis­sab­te un mer­cat amb pro­duc­tes de qui­lò­me­tre ze­ro de pro­duc­tors lo­cals. Amb l’ob­jec­tiu d’es­cur­çar la dis­tàn­cia en­tre la ter­ra i la tau­la, aques­ta ini­ci­a­ti­va co­or­di­na­da pel mo­vi­ment Slow Fo­od tam­bé or­ga­nit­za show­co­okings, xer­ra­des, con­certs i di­ver­ses ac­ti­vi­tats per als pe­tits, a l’es­pai Slow Kids. MER­CAT DE LA TER­RA. SLOW FO­OD BAR­CE­LO­NA. JAR­DINS DE LES TRES XE­ME­NE­IES. AV. DEL PA­RAL·LEL, 49. HO­RA­RI: DIS­SAB­TE, DE 10 A 16H. PREU: GRA­TU­ÏT.

Slow­fo­odbcn.cat

Les pre­sen­ta­ci­ons acu­ra­des dels plats ca­rac­te­rit­zen el res­tau­rant de l’ho­tel Al­ma­nac.

L’equip for­mat per Fer­ran López, Lu­ci­la Ca­ne­ro i Jo­an Llei­xà.

Els mi­llors vins al Moll de la Fus­ta.

Pro­duc­tes lo­cals al Po­ble-sec.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.