AgeUn­re­fu­gi a Port del Com­te nda

AL ZOO DEL PI­RI­NEU HI TRO­BA­REU MÉS DE 50 ES­PÈ­CI­ES D’ANI­MALS SAL­VAT­GES I DE GRAN­JA

La Vanguardia - Què Fem - - NNENS - PI­LAR MAU­RELL

Us vo­leu es­ca­par i gau­dir del bon temps a la mun­ta­nya?

A Port del Com­te tro­ba­reu un zoo molt es­pe­ci­al. Sta­nia Kus­per­to­va i els seus com­panys us en­se­nya­ran tots els ani­mals que cui­den al Zoo del Pi­ri­neu. Hi veu­reu ducs, mus­sols, àgui­les, fal­cons, porcs fers, ge­ne­tes, gui­neus, es­qui­rols i mol­tes al­tres es­pè­ci­es. L’ac­ti­vi­tat prin­ci­pal del zoo és l’ex­hi­bi­ció de ra­pi­nyai­res en vol lliu­re, que es fa a les 11h i a les 17h.

L’Sta­nia i l’Eloi Are­nas us en­se­nya­ran tots els se­crets d’aquests ani­mals i els veu­reu en el seu me­di natural. Comp­te que una òli­ba no us des­pen­ti­ni! I du­rant l’es­pec­ta­cle pot­ser s’acos­ta­ran uns con­vi­dats in­es­pe­rats: els vol­tors i les àgui­les sal­vat­ges, que us vol­dran sa­lu­dar. Vi­si­tes guia­des

Abans i des­prés de l’ex­hi­bi­ció, po­deu apun­tar-vos a una vi­si­ta guia­da per conèi­xer les ca­rac­te­rís­ti­ques de les es­pè­ci­es d’ani­mals que vi­uen al zoo. Se­rà el mo­ment de re­sol­dre tots els enig­mes del vos­tre ani­mal pre­fe­rit; a més, po­dreu veu­re les cri­es aca­ba­des de néi­xer i

Du­rant la vi­si­ta, apren­dreu a te­nir cu­ra dels ani­mals. com els do­nen el men­jar.

Tam­bé hi ha l’op­ció de fer una vi­si­ta pel vos­tre comp­te i gau­dir amb to­ta tran­quil·li­tat de les més de 50 es­pè­ci­es que hi ha al zoo. Tro­ba­reu car­tells, al llarg del re­cor­re­gut, amb un munt d’ex­pli­ca­ci­ons de ca­da ani­mal. Tot i que una de les ex­pe­ri­èn­ci­es que agra­den més als pe­tits és l’ac- ti­vi­tat To­ca to­ca. Po­dreu fer­vos una fo­to por­tant un fal­có al guant o sa­ber com de su­aus són les plo­mes de les òli­bes i els ànecs; ali­men­ta­reu les tor­tu­gues i aca­ri­ci­a­reu ànecs, co­nills i ga­lli­nes.

Amb aquest ta­ller, us em­por­ta­reu un gran re­cord de la vi­si­ta, aju­da­reu els pro­fes­si­o­nals del zoo a cui­dar els ani- mals sal­vat­ges ir­re­cu­pe­ra­bles i col·la­bo­ra­reu a co­brir les des­pe­ses que com­por­ta.

EN TA­DEU CAN­TA

Si us van agra­dar Les aven­tu­res de Ta­deu Jo­nes, ara po­deu tor­nar a gau­dir d’aquest per­so­nat­ge en for­mat mu­si­cal. La his­tò­ria co­men­ça quan en Ta­deu rep una vi­si­ta mis­te­ri­o­sa que li dó­na un mis­sat­ge de la se­va es­ti­ma­da Sa­ra Lav­rof. Ha des­a­pa­re­gut i en Ta­deu ha de vi­at­jar fins a una illa gre­ga per tro­bar-la. Amb l’aju­da dels seus amics in­se­pa­ra­bles, l’he­roi ani­rà se­guint to­tes les pis­tes ne­ces­sà­ri­es fins a ar­ri­bar a la Sa­ra, men­tre in­ten­ta des­pis­tar el mal­vat So­pe-Lot­ta. Com sem­pre, una aven­tu­ra ple­na d’emo­ci­ons i amb molt d’hu­mor que po­dreu veu­re i can­tar, per­què, en aquest es­pec­ta­cle, els ac­tors in­ter­pre­ten els te­mes més cone­guts dels films. TA­DEO JO­NES. TEATRE CO­LI­SE­UM, GRAN VIA DE LES CORTS CA­TA­LA­NES, 595 (EI­XAM­PLE). DA­TES: DEL 22 AL 30 DE SE­TEM­BRE. HO­RA­RI: 12H (EX­CEP­TE 22/9), 16.30 I 19.30H. PREU: DES DE 16,80€. • Grup­ba­la­na.com

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.