La For­men­te­ra del Gar­raf

VI­SI­TEM AL­GUNS DELS MI­LLORS LO­CALS DE SIT­GES PER PREN­DRE UNA CO­PA AMB BO­NES VIS­TES

La Vanguardia - Què Fem - - NNIT - TEO CA­MI­NO

L’es­tiu ar­ri­ba a la se­va fi i la ru­ti­na treu el cap per la can­to­na­da, però l’ai­gua en­ca­ra és ca­len­ta. Per aquest mo­tiu, us re­co­ma­nem qua­tre xi­rin­gui­tos pa­ra­di­sí­acs de Sit­ges per pren­dre un bon còc­tel i pi­car al­gu­na co­sa men­tre us en­din­seu en la fres­cor de la nit i obli­deu que les va­can­ces s’han es­fu­mat.

HOLA CLUB SIT­GES

GOLF, S/N. PLAT­JA DEL CAP DELS GRILLS (SIT­GES). TE­LÈ­FON: 636 975 040. HO­RA­RI: CA­DA DIA, DE 10 A 1H. PREU MIT­JÀ CÒC­TEL: 10€. MEN­JAR: 30-35€.

• Ho­la­be­ach­club.com Flan­que­jat pel club de golf de la lo­ca­li­tat i el mar Me­di­ter­ra­ni tro­bem l’Hola Club Sit­ges, un pe­tit oa­si a la plat­ja sal­vat­ge i ro­co­sa del Cap dels Grills. Avan­cem per la pas­sa­rel·la de fus­ta –sor­ra a ban­da i ban­da– i des­co­brim un xi­rin­gui­to es­pa­ter­rant. Zo­na chill out, ha­ma­ques blanques i el mar obert da­vant nos­tre. So­na una mú­si­ca de­ep hou­se que ens fa dub­tar: es­tem a Sit­ges o en una de les Pi­ti­ü­ses? Fem un mo­ji­to o un dai­qui­ri de ma­dui­xa gra­nis­sat men­tre es pon el sol? O mi­llor pi­quem al­gu­na co­sa?

“Tot té un es­til ba­le­ar, però el tret di­fe­ren­ci­al que fa únic l’Hola és l’ofer­ta gas­tro­nò­mi­ca i, so­bre­tot, les fes­tes que fem, on po­dreu tro­bar disc­jò­queis que pun­xen a l’Us­hu­a­ïa”, ex­pli­ca Fredy de la Ca­lle, el director. A més, ca­da di­ven­dres, dis­sab­te i diu­men­ge te­nen DJ re­si­dents. La fes­ta es­tà ga­ran­ti­da.

VIS­TA CO­RO­NA SIT­GES

PG. DE LA RI­BE­RA, 16 (SIT­GES). TEL.: 938 94 08 04. HO­RA­RI: CA­DA DIA, D’11 A 2.30H. PREU MIT­JÀ CÒC­TEL: 8€. MEN­JAR: 20€. • Vis­ta­co­ro­na.com Van inau­gu­rar el 16 d’agost i la veu ja ha co­men­çat a cór­rer... “La nos­tra idea és que la gent que ve vis­qui una experiència, que sem­pre pas­si al­gu­na co­sa, un con­cert, un mo­nò­leg, pà­del surf, una clas­se de io­ga…”, ex­pli­ca Anna Ar­ru­fat, res­pon­sa­ble de Co­mu­ni­ca­ció del Vis­ta Co­ro­na Sit­ges. La po­pu­lar cer­ve­sa me­xi­ca­na con­ti­nua apos­tant per les mi­llors postes de sol d’ar­reu del món per po­si­ci­o­nar la se­va mar­ca, i el nou Vis­ta Co­ro­na de Sit­ges n’és el mi­llor exem­ple. Una gran ter­ras­sa al pas­seig ma­rí­tim, bon am­bi­ent, vis­tes al mar i una Co­ro­na ben fre­da… Tam­bé fan uns còc­tels de pri­me­ra, ai­xò sí, tots amb un toc de Co­ro­na. Fet amb Bour­bon, cre­ma de man­go i Co­ro­na, el Co­ro­na Sour és una de­lí­cia. De di­lluns a di­jous, fan la sun­set hour (de 19 a 21h): po­dreu de­ma­nar dos dels seus còc­tels per 12€.

BESO SIT­GES

PG. MA­RÍ­TIM, 80 (SIT­GES). TEL.: 683 18 67 81 / 682 07 63 59. HO­RA­RI: CA­DA DIA, DE 13 A 16H I DE 20 A 00H; RA­DIO BAR: DE DI­JOUS A DIS­SAB­TE, DE 18 A 1H. PREU MIT­JÀ CÒC­TEL: 12€. MEN­JAR: 40-50€. • Be­so­be­ach.com Ja no cal vi­at­jar fins a l’illa de For­men­te­ra per anar al Beso, i és que el be­ach club més po­pu­lar al juny es va ins­tal·lar a Sit­ges, con­cre­ta­ment, a l’ho­tel ME Sit­ges Ter­ra­mar. Al res­tau­rant po­dreu tas­tar

Al Beso Sit­ges apos­ten per com­bi­nats que s’adap­tin al gust de ca­da cli­ent.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.