Ju­gant a ca­sa

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

Lo­ve With You, Red Red Wi­ne Kings­ton Town. o Nom pre­pon­de­rant del pop rock de fi­nals dels 80, els es­co­ce­sos tam­bé s’han apun­tat al car­tell del Mil·len­ni. La ci­ta amb la ban­da de Glas­gow, que ac­tu­al­ment gi­ra amb 30 Ye­ars and Coun­ting, se­rà el 6 de març a la Sa­la Apolo. I, en­tre els ar­tis­tes in­ter­na­ci­o­nals del nou Mil·len­ni, ju­gant en un al­tra di­vi­sió, que fa­rà in­ven­ta­ri de la se­va ex­ten­sa tra­jec­tò­ria el 24 de ge­ner del 2019, al Pa­lau de la Mú­si­ca. De­a­con Blue Jack­son Ada­mo,

Ba­llant al car­rer

La mú­si­ca ne­gra tam­bé té un pes de­ter­mi­nant a la pro­gra­ma­ció de la no­va edi­ció del Fes­ti­val Mil·len­ni, amb tres con­certs im­pres­cin­di­bles per als amants del soul, el jazz, el funk i la mú­si­ca dis­co. His­tò­ria vi­va del so Mo­town, Mart­ha Re­e­ves & The Van­de­llas, una de les girl­bands més icò­ni­ques de tots els temps, re­viu­ran, el pro­per 24 d’oc­tu­bre a la sa­la BARTS, clàs­sics peren­nes com Dan- cing in the Stre­et, He­at Wa­ve, Now­he­re to Run Jimmy Mack. i És una de les grans pro­me­ses del jazz. Pro­te­gi­da de Wyn­ton Mar­sa­lis i dei­xe­ble de Ma­vis Sta­ples, la jo­ve vo­ca­lis­ta nord-ame­ri­ca­na des­co­bri­rà al Mi­llen­ni la se­va mag­ní­fi­ca car­ta de pre­sen­ta­ció Ko­ol & The Gang Ju­di Ju­di Jack­son - Li­ve In Lon­don (2018). Se­rà el 8 de no­vem­bre, al Mo­li­no. Ins­ti­tu­ció del R&B, soul, funk i dis­co, la vet­lla­da amb des­ta­ca com una al­tra de les nits im- por­tants en la pro­gra­ma­ció del Mil·len­ni. Èxits to­tals com Get Down On It, Jo­ha­na, Jun­gle Bo­o­gie Ce­le­bra­ti­on o so­na­ran el 19 no­vem­bre al Gran Te­a­tre del Li­ceu. Ex­tens i al­ta­ment in­teres­sant es re­ve­la el con­tin­gent lo­cal que par­ti­ci­pa en el Mil·len­ni. Els pri­mers a apa­rèi­xer pel fes­ti­val se­ran Abans de pren­dre’s una tem­po­ra­da in­de­fi­ni­da de des­cans, el pro­per 18 d’oc­tu­bre ac­tu­a­ran a L’Au­di­to­ri de Bar­ce­lo­na i ofe­ri­ran un dels úl­tims con­certs abans de pren­dre’s una tem­po­ra­da sa­bà­ti­ca. de Mac­hín Mor­gan, Ja­ra­be de Pa­lo. Maika Makovski & Brossa Qu­ar­tet po­sa­ran fi a la se­va gi­ra con­jun­ta el 22 de no­vem­bre, a la sa­la Apolo; Am­pa­ra­no­ia fa­rà es­ca­la el 24 de nom­bre, al Barts, del seu Mac­hin World Tour, amb què ha tor­nat vint anys des­prés de pu­bli­car el pri­mer disc, (1997); to­ta una re­ve­la­ció de l’es­ce­na es­ta­tal com el 12 de ge­ner pren­dran l’es­ce­na­ri del l’Apolo; i, fi­nal­ment, l’es­pec­ta­cle amb què, amb mo­tiu del seu tren­tè ani­ver­sa­ri, es­tà re­cu­pe­rant el lle­gat de Sau, i que par­ti­ci­pa­rà en el fes­ti­val l’1 de març, al Gran Te­a­tre del Li­ceu, di­bui­xen el car­tell del Mil·len­ni d’aven­tu­res de ca­sa pro­pe­res a les fór­mu­les del pop, el rock i el mes­tis­sat­ge. Fla­menc i can­çó d’au­tor tam­bé for­men part de la gra­e­lla del Mil·len­ni. Dels pri­mers, el sem­pre col­pi­dor ca- SAU30, El po­der Pep Sa­la can­ta­or Mi­guel Po­ve­da ta­là des­co­brint (2018), el 9 no­vem­bre, al Gran Te­a­tre del Li­ceu, i pre­sen­tant el nou disc (2018), el 27 de desembre, al Pa­lau de la Mú­si­ca. Dels se­gons, ac­tu­ant a l’es­ce­na­ri del Pa­lau de la Mú­si­ca, el 8 de fe­brer, i Pa­co Ibáñez evo­cant, l’1 de fe­brer, tam­bé al Pa­lau de la Mú­si­ca, els cin­quan­ta anys del seu mí­tic con­cert a l’Olym­pia de Pa­rís. I, a ca­vall en­tre tots dos mons, la can­çó d’au­tor i el fla­menc, l’ex­qui­si­da i cor­pre­ne­do­ra que l’11 de desembre ac­tu­a­rà al Pa­lau de la Mú­si­ca acom­pa­nya­da de un dels pi­a­nis­tes més bri­llants del nos­tre jazz. I sí, en el que ja s’ha con­ver­tit en una tra­di­ció del Mil·len­ni, la nit del 30 de desembre el gai­ter ce­le­bra­rà el fi­nal de l’any al Pa­lau de la Mú­si­ca. EnLor­que­ci­do Núñez Niña Pas­to­ri Ro­sa­na Ba­jo tus alas Síl­via Pé­rez Cruz, Mar­co Mez­qui­da,

FES­TI­VAL MIL·LEN­NI

Carlos ES­TIL: DI­VER­SOS ES­TILS. DI­VER­SOS ES­PAIS DE BAR­CE­LO­NA. DES DEL 4 D’OC­TU­BRE FINS AL 28 DE MARÇ DEL 2019. PREU: EN FUN­CIÓ DEL CON­CERT. 15% DE DESCOMPTE. En­tra­das­de­van­guar­dia.com

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.