MR. MER­CE­DES

La Vanguardia - Què Fem - - P PANTALLE -

Aquest di­lluns, AXN Now (el ser­vei de ví­deo per de­man­da d’AXN) es­tre­na aques­ta sè­rie que adap­ta la no­vel·la de Step­hen King i que és molt es­pe­ra­da pels se­gui­dors de l’es­crip­tor. La fic­ció gi­ra al vol­tant d’un as­sas­sí que va ro­bar un Mer­ce­des i va fer ser­vir el ve­hi­cle per atro­pe­llar set­ze per­so­nes. La sè­rie s’ar­ti­cu­la com un du­el en­tre l’as­sas­sí, ano­me­nat Mr. Mer­ce­des i in­ter­pre­tat per Harry Tre­a­daway i un de­tec­tiu que in­ter­pre­ta Bren­dan Gle­e­son

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.