Una vi­sió menys tra­di­ci­o­nal

La Vanguardia - Què Fem - - A ARTS -

“Ar­reu d’Eu­ro­pa hi ha­via ar­tis­tes tre­ba­llant en­torn del mo­vi­ment, la llum, el co­lor, l’òp­ti­ca..., i ex­pe­ri­men­tant amb in­dus­tri­als i tec­no­lo­gi­es que con­si­de­ra­ven que im­pri­mi­en mo­der­ni­tat i tren­ca­ven, en cer­ta ma­ne­ra, amb la con­cep­ció es­tà­ti­ca de l’obra d’art”, ens ex­pli­ca di­rec- nous ma­te­ri­als Mar­ga Vi­za, to­ra de l’Àrea de Cul­tu­ra de la Fun­da­ció Ca­ta­lu­nya La Pe­dre­ra. La mos­tra no evi­ta fer un re­pàs his­to­ri­cis­ta de l’art però els seus co­mis­sa­ris, Jor­di Ba­llart i Ma­ri­an­na Ge­lus­si, han vol­gut do­nar-li una no­va pers­pec­ti­va i ex­pli­car aquest cor­rent òp­tic i ci­nè­tic, ar­tís­tic a par­tir del con­cep­te d’“obra ober­ta”, que va fer ser­vir per pri­me­ra ve­ga­da l’ita­lià l’any 1962. “Són obres aca­ba­des i, tan­ma­teix, ober­tes, per­què fins que no les mi­res i les re­mi­res no veus que te­nen pos­si­bi­li­tats d’in­ter­pre­ta­ció in­fi­ni­tes”, Um­ber­to Eco

Ho­ra­cio Gar­cía Ros­si. Mou­ve­ment, 1964-1965.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.