Hack­ney ca­lling

La Vanguardia - Què Fem - - E E CAPADES -

Re­gent’s Ca­nal és un dels es­pais del bar­ri per des­co­brir en bi­ci­cle­ta, en­tre els vai­xells re­con­ver­tits en ha­bi­tat­ges i els pubs a les ri­bes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.