Jar­dins ama­gats

La Vanguardia - Què Fem - - E E CAPADES - NEUS DURAN

Ja ha plo­gut molt des que les si­re­nes po­li­ci­als eren la re­mor de fons si t’as­se­ies a pren­dre una cer­ve­sa en una ter­ras­sa de La trans­for­ma­ció d’aquest bar­ri de l’Est de Londres ha es­tat ab­so­lu­ta i, si fa uns anys quan sor­tia a les no­tí­ci­es era més avi­at a la sec­ció de suc­ces­sos, ara el trobareu a les pà­gi­nes de ten­dèn­ci­es. El nou Hack­ney és tan vi­brant que no­més per gau­dir-ne sen­se sor­tir de les se­ves fron­te­res. Ai­xò sí, pre­pa­reu les sa­ba­ti­lles es­por­ti­ves i aga­feu ga­na i for­ces, per­què hi ha tan­tes co­ses per fer, per veu­re i per de­gus­tar, que no do­na­reu l’abast. Es trac­ta d’un dels bar­ris de Lon- Hack­ney. me­reix una es­ca­pa­da més mul­ti­cul­tu­rals dres, que ja és dir. Acos­tu­mat a les ona­des d’im­mi­gra­ció que ha anat ab­sor­bint, Hack­ney ha fet front, els dar­rers anys, a un desem­bar­ca­ment molt més mas­siu: Els preus as­tro­nò­mics del llo­guer del cen­tre han anat ex­pul­sant una ma­rea de jo­ves de clas­se mit­ja­na cap a aquest bar­ri, que rà­pi­da­ment ha vist com co­mer­ços i res­tau­ra­ció s’adap­ta­ven al gust dels nou­vin­guts. Ar­tis­tes, dis­se­nya­dors i em­pre­ne­dors, amb un exèr­cit de bi­ci­cle­tes, han pres el bar­ri i con­vi­uen amb els ve­ïns de sem­pre. Als ca­fès, tre­ba­llen amb els por­tà­tils men­tre con­su­mei­xen me­nús eco­lò­gics: el súm­mum és el es­pe­ci­a­lit­zat en cer­ve­ses ar­te­sa­nes, es­co­llit el bar més el so­li­ta­ris hips­ter. jo­ves bar­buts Cock Ta­vern, beard fri­endly del pa­ís. Són lo­cals més cars que els tra­di­ci­o­nals i èt­nics de la zo­na, molts dels quals man­te­nen pels es­tàn­dards de la ciu­tat. A Hack­ney trobareu grans es­pais verds, com amb pub i pis­ci­na, o, li­mi­tant amb l’ex­trem sud del bar­ri, l’enor­me però tam­bé molts jar­di­nets ama­gats. Un dels més in­teres­sants és elds, preus molt as­se­qui­bles Lon­don Fi- Vic­to­ria Park, Dalston Eastern Curve Garden, que els ve­ïns van re­cu­pe­rar i con­ver­tir en zo­na ver­da, i on es pot men­jar so­ta les pèrgoles –si fa fred, us do­na­ran man­tes. Al­tres ra­cons verds ama­gats són el amb una cú­pu­la amb pa­pa­llo­nes tro­pi­cals, i un an­tic Clis­sold Park, Ab­ney Park, ce­men­ti­ri amb de­talls gò­tics. A la Hack­ney City Farm po­deu pren­dre un or­gà­nic i aca­ri­ci­ar ani­mals de gran­ja. Pel que fa a mu­seus, n’hi ha uns quants que va­len la pe­na. Al brunch Geffrye Mu­se­um des­co­bri­reu l’evo­lu­ció del dis­seny de les ca­ses an­gle­ses des del 1600 fins a l’ac­tu­a­li­tat, men­tre que el re­cor­da la con­vul­sa his­tò­ria del bar­ri, i el Mu­seu de Hack­ney V&A Mu­se­um of Child­ho­od re­pas­sa les jo­gui­nes més po­pu­lars de to­tes les èpo­ques en­tre els nens an­gle­sos, amb una aten­ció es­pe­ci­al a les vic­to­ri­a­nes i les pro­ce­dents de les an­ti­gues co­lò­ni­es. Si us in­teres­sa el te­a­tre, o són du­es ins­ti­tu­ci­ons. El pri­mer, del 1901, va ser un dels pri­mers del món a te­nir llum elèc­tri­ca. Hack­ney Em­pi­re Ar­co­la The­a­tre

Un cap de set­ma­na als mer­cats

must Un al bar­ri són els mer­cats de car­rer, tot un fes­ti­val de co­lors i aro­mes. Ca­da dis­sab­te, el ofe­reix pro­pos­tes de gas­tro­no­mia i ar­te­sa­nia. Sor­geix al vol­tant de un cen­tre cul­tu­ral on s’aple­guen ar­tis­tes de di­ver­ses dis­ci­pli­nes i on se so­len or­ga­nit­zar es­de­ve- Ne­til Market Ne­til Hou­se, ni­ments cul­tu­rals. Tam­bé els dis­sab­tes, trobareu el to­cant el ca­nal de Hag­gers­ton i que fun­ci­o­na des del 1890, men­tre que l’es­pec­ta­cu­lar mer­cat de flors, el dway Market, Mum No Hands! Broa- Co­lum­bia Ro­ad Flower Market, en uns car­rers plens de ca­fès, ga­le­ri­es i bo­ti­gues vin­ta­ge, és el mi­llor pla per al diu­men­ge. Pel que fa als lo­cals d’oci, l’ofer­ta és in­ter­mi­na­ble: a t’ar­re­glen la

EN AQUEST BAR­RI LONDINENC TROBAREU JAR­DINS SECRETS, COM EL RE­CU­PE­RAT DALSTON EASTERN CURVE GARDEN, ON ES POT SO­PAR SO­TA LES PÈRGOLES

Lo­ok

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.