Put­xi­nel·lis mo­der­nis­tes

ELS 4 GATS PRO­GRA­MA ES­PEC­TA­CLES DE TI­TE­LLES I OM­BRES XI­NE­SES PER RE­CU­PE­RAR L’ES­PE­RIT DE FI­NALS DEL SE­GLE XIX

La Vanguardia - Què Fem - - NNENS - PI­LAR MAURELL

Els 4 Gats re­cu­pe­ra els es­pec­ta­cles d’om­bres i amb una pro­gra­ma­ció que s’obre aquest diu­men­ge i que con­ti­nu­a­rà al llarg del mes d’oc­tu­bre. El lo­cal, si­tu­at als bai­xos de l’edi­fi­ci dis­se­nyat per vol sub­mer­gir-vos en l’es­pe­rit bo­he­mi de fi­nals del se­gle quan es va con­ver­tir en un dels in­tel·lec­tu­als i els ar­tis­tes de l’èpo­ca. Al llarg de les qua­tre ses­si­ons, tor­na­reu a la quan el pri­mer pro­pi­e­ta­ri d’Els 4 Gats, l’em­pre­sa­ri i di­bui­xant va po­pu­la­rit­zar l’emblemàtic res­tau­rant amb es­pec­ta­cles te­a­trals d’om­bres xi­ne­ses i put­xi­nel·lis. La pri­me­ra pro­gra­ma­ció es va inau­gu­rar el 29 de desembre del 1897, i per do­nar-la a conèi­xer Ro­meu va comp­tar amb un mag­ní­fic cre­at per Ra­mon Casas i Mi­quel Utri­llo. put­xi­nel·lis de cul­te Pe­re Ro­meu, car­tell pu­bli­ci­ta­ri xi­ne­ses Puig i Ca­da­falch,

De diu­men­ge en diu­men­ge

lloc Bar­ce­lo­na mo­der­nis­ta, Els 4 Gats re­cu­pe­ra la mà­gia d’aquest ti­pus d’es­pec­ta­cles amb aques­ta no­va pro­gra­ma­ció a càr­rec de la com­pa­nyia de Sit­ges, que co­men­ça amb un es­pec­ta­cle d’om­bres xi­ne- La Ti­ja, L’om­bra d’Ori­ent, d’Àsia Cen­tral. tra­di­ci­ons ses ins­pi­rat en les Per mit­jà de la his­tò­ria de l’Hai­li­bu, des­co­bri­reu les mú­si­ques i les cul­tu­res asi­à­ti­ques i els mi- llors secrets del Kir­gui­zis­tan, Mon­gò­lia i l’Iran. El se­gui­rà, el diu­men­ge, 7 d’oc­tu­bre, dels 4 gats, Les aven­tu­res un es­pec­ta­cle de ti­te­lles fu­sió per conèi­xer la his­tò­ria d’aquests par­ti­cu­lars qua­tre gats, en­vol­tats de bo­hè­mia, mú­si­ca, ca­ba­ret, te­a­tre i art. Els sen­ti­reu ex­pli­car, re­ci­tar i fins i tot can­tar la se­va exis­tèn­cia.

Con­tes per vi­at­jar

El 21 d’oc­tu­bre, tornen les aven­tu­res a Els 4 Gats amb per fer un Om­bres bla­ves, vi­at­ge en fa­mí­lia a l’es­pai in­teres­tel·lar i conèi­xer per­so­nat­ges mis­te­ri­o­sos. Aques­ta pri­me­ra tem­po­ra­da de ti­te­lles s’aca­ba el pro­per 28 d’oc­tu­bre, amb l’es­pec­ta­cle Una pro­pos­ta ple­na de mà­gia que con­ver­teix el que és nor­mal i cor­rent en ex­tra­or­di­na­ri, amb la par­ti­ci­pa­ció de for­çuts, do­ma­dors, bes­sons can­tai­res, tra­pe­zis­tes, ba­lla­rins, mims i pa­llas­sos que us trau­ran més d’un som­riu­re. 4 gats. El circ dels

Els put­xi­nel·lis i les om­bres xi­ne­ses tornen a Els 4 Gats.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.